Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 14

L 66/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

(3)

niektórych

środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych. Wspólne stanowisko 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004.

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 51 z 20.2.2007, str. 25. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66.

6.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/15

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się następujące osoby fizyczne:

„Mavhaire, Dzikamai; członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF)”;

2) skreśla się następujące osoby fizyczne:

a) „Jokonya, Tichaona; Minister ds. Informacji i Reklamy, ur. 27.12.1938 r.”; b) „Tungamirai, Josiah T.; Minister Stanu ds. Naturalizacji i Upełnomocnień, marszałek lotnictwa w stanie spoczynku (były Sekretarz Biura Politycznego ZANU (PF) ds. Upełnomocnień i Naturalizacji), ur. 8.10.1948 r.”;

3) wprowadza się następujące zmiany:

a) wpis „Chombo, Ignatius Morgan Chininya, Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 1.8.1952 r.” otrzymuje brzmienie:

„Chombo, Ignatius Morgan Chininya; Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Urbanizacji, ur. 1.8.1952 r.”;

b) wpis „Lesabe, Thenjiwe V., Sekretarz Biura Politycznego ZANU (PF) ds. Kobiet, ur. 1933 r.” otrzymuje brzmienie: „Lesabe, Thenjiwe V.; członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. w 1933 r.”; c) wpis „Madzongwe, Edna (alias Edina), Zastępca Sekretarza Biura Politycznego ds. Produkcji i Pracy ZANU (PF), ur. 11.7.1943 r.” otrzymuje brzmienie:

„Madzongwe, Edna (alias Edina); Przewodnicząca Senatu (ZANU (PF)), ur. 11.7.1943 r.”; d) wpis „Mutasa, Didymus Noel Edwin, Minister ds. Bezpieczeństwa Narodowego (były Minister ds. Operacji Specjalnych w Urzędzie Prezydenta odpowiedzialny za Program walki z korupcją i monopolami oraz były Sekretarz Biura Politycznego ds. Zagranicznych ZANU (PF) , ur. 27.7.1935 r.” otrzymuje brzmienie:

„Mutasa, Didymus Noel Edwin; Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Reformy Rolnej i Przesiedleń w Urzędzie Prezydenta, Sekretarz ZANU (PF) ds. administracyjnych, ur. 27.7.1935 r.”;

e) wpis „Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza, Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy, (były Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ur. 27.5.1948 r.” otrzymuje brzmienie:

„Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy, ur. 27.5.1948 r.”;

f) wpis „Ndlovu, Richard Zastępca Intendenta Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 20.6.1942 r.” otrzymuje brzmienie: „Ndlovu, Richard; Zastępca Intendenta Biura Politycznego ZANU (PF); ur. 26.6.1942 r.”;

L 66/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2007

g) wpis „Nyoni, Sithembiso Gile, Glad Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy (były Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ur. 20.9.1949 r.” otrzymuje brzmienie: „Nyoni, Sithembiso Gile Glad; Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Tworzenia Miejsc Pracy; ur. 20.9.1949 r.”; h) wpis „Zvinavashe, Vitalis, generał w stanie spoczynku (były Szef Sztabu Obrony), ur. 27.9.1943 r.” otrzymuje brzmienie: „Zvinavashe, Vitalis; Biuro Polityczne, Komitet Partii ds. Naturalizacji i Upełnomocnień, ur. 27.9.1943 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 28 z 20076.3.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE (  Dz.U. L 48 z 18.2.2006)

 • Dz. U. L66 - 21 z 20076.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L66 - 19 z 20076.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L66 - 17 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L66 - 3 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L66 - 1 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.