Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

Data ogłoszenia:2007-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 19

6.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską (2007/149/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, który to protokół jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 7,

Zainteresowane państwa członkowskie wyraziły życzenie, aby kiedy wygaśnie obecna umowa dotycząca SISNET, zawarto i realizowano w ich imieniu nową umowę po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz zwróciły się do zastępcy sekretarza generalnego Rady, by je reprezentował podczas przeprowadzania koniecznych działań przygotowawczych oraz podczas zawierania i realizacji takiej nowej umowy.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Funkcja taka, pełniona przez zastępcę sekretarza generalnego Rady w imieniu niektórych państw członkowskich, jest odmienna od funkcji, które zastępca sekretarza generalnego Rady pełni zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz w Traktacie o Unii Europejskiej.

(1)

Zastępca sekretarza generalnego Rady został upoważniony przez Radę decyzją 199/870/WE (1) do tego, by w imieniu zainteresowanych państw członkowskich zawrzeć i realizować umowę w sprawie instalowania i eksploatacji infrastruktury łączności na potrzeby środowiska Schengen, zwanej „SISNET”.

(5)

W związku z powyższym celowe jest, aby funkcję tę powierzyć zastępcy sekretarza generalnego na mocy jednoznacznej decyzji Rady.

(2)

Umowa dotycząca SISNET zawarta na podstawie tego upoważnienia wygaśnie automatycznie w dniu 13 listopada 2008 r. i nie może zostać wznowiona ani przedłużona drogą bezpośrednich negocjacji z obecnym konrahentem.

(6)

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 41.

Z taką procedurą przetargową związane jest pewne ryzyko, które pozostaje poza kontrolą Rady i państw członkowskich; Rada z dnia 15 lutego 2007 r. zwraca się także do Komisji, aby możliwie szybko przedstawiła propozycje dotyczące ewentualnej migracji systemów: SIS, SIRENE i VISION do sieci s-TESTA do dnia 13 listopada 2008 r., nad którym ona sama by czuwała,

L 66/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 4 Artykuł 1 1. Specjalne konto bankowe otwarte na nazwisko sekretarza generalnego Rady do realizacji umów określonych w decyzji 1999/870/WE będzie stosowane do celów budżetu przeznaczonego na zawieranie i realizację umów, o których mowa w art. 1.

Rada niniejszym upoważnia zastępcę sekretarza generalnego Rady do reprezentowania zainteresowanych państw członkowskich (Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa): a) w przeprowadzaniu przetargów na świadczenie usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen, do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską; b) podczas zawierania i realizacji umów dotyczących świadczenia takich usług.

2. Zastępca sekretarza generalnego Rady jest upoważniony do korzystania z konta bankowego, o którym mowa w ust. 1, w pełnieniu swoich funkcji wynikających z niniejszej decyzji.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 2 Czynności związane z przygotowywaniem przetargów i z realizacją zawartych w ich wyniku umów, o których mowa w art. 1, w imieniu zainteresowanych państw członkowskich są wykonywane przez Sekretariat Generalny Rady w ramach jego zwykłych zadań administracyjnych. Artykuł 3 Wszystkie kwestie odpowiedzialności pozaumownej wynikające z działań lub zaniechań Sekretariatu Generalnego Rady podczas wykonywania swoich zadań administracyjnych na mocy niniejszej decyzji są regulowane przez art. 288 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym art. 235 Traktatu ma zastosowanie do wszelkich sporów o odszkodowania. Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 28 z 20076.3.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE (  Dz.U. L 48 z 18.2.2006)

 • Dz. U. L66 - 21 z 20076.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L66 - 17 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L66 - 14 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L66 - 3 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L66 - 1 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.