Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 13

Strona 1 z 2
7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/153/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

osiągniętego w grupach roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej porozumienia dotyczącego wersji 2.3.0 specyfikacji wymagań systemowych. Wersja ta powinna być stosowana zarówno do systemu kolei dużych prędkości, jak i do systemu kolei konwencjonalnej.

uwzględniając dyrektywę Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 96/48/WE oraz z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/16/WE Europejska Agencja Kolejowa jest odpowiedzialna za przygotowywanie przeglądów i aktualizację TSI oraz formułowanie zaleceń dla Komitetu, o którym mowa w art. 21, celem uwzględnienia postępu technicznego i potrzeb społecznych.

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 12 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5), Europejska Agencja Kolejowa zapewnia dostosowanie TSI do postępu technicznego, tendencji rynkowych i potrzeb społecznych oraz proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany do TSI.

(1)

Decyzją Komisji 2006/679/WE (3) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(6)

W dniu 24 października 2006 r. Europejska Agencja Kolejowa przyjęła zalecenie dotyczące wykazu specyfikacji obowiązkowych zamieszczonego w specyfikacjach TSI dla systemów kolei konwencjonalnej i kolei dużych prędkości.

(2)

Decyzją Komisji 2002/731/WE (4) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości; decyzję tę uchylono i zastąpiono decyzją 2006/860/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

W związku z postępem technicznym konieczna jest aktualizacja wykazu specyfikacji obowiązkowych zamieszczonego w załączniku A do decyzji 2006/679/WE i 2006/860/WE, w szczególności w celu uwzględnienia

Artykuł 1 Wykaz specyfikacji obowiązkowych zamieszczony w załączniku A do specyfikacji TSI stanowiącej załącznik do decyzji 2006/679/WE dotyczącej podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych zastępuje się wykazem specyfikacji obowiązkowych stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

(5) Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 3.

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/50/WE (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 114). (2) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/50/WE. (3) Dz.U. L 284 z 16.10.2006, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2006/860/WE (Dz.U. L 342 z 7.12.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 245 z 12.9.2002, str. 37. Decyzja zmieniona decyzją 2004/447/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 65).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 10 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671) (1)

 • Dz. U. L67 - 7 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634) (1)

 • Dz. U. L67 - 5 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

 • Dz. U. L67 - 3 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

 • Dz. U. L67 - 1 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.