Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 3

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

404/93

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego, o:


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 29a,

a) ilości wyprodukowanych we Wspólnocie bananów, które są wprowadzane do obrotu:

i) w ich regionie produkcji; a także mając na uwadze, co następuje: ii) poza ich regionem produkcji;

(1)

Wspólna organizacja rynku bananów została w sposób istotny zmieniona z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów.

b) średnich cenach sprzedaży na rynkach lokalnych zielonych bananów produkowanych we Wspólnocie, które są wprowadzane do obrotu w ich regionie produkcji; c) średnich cenach sprzedaży zielonych bananów na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowane) w odniesieniu do bananów wyprodukowanych we Wspólnocie, które są wprowadzane do obrotu poza ich regionem produkcji;

(2)

W szczególności zniesiono przepisy dotyczące systemu pomocy wyrównawczej. W celu nadzorowania funkcjonowania rynku bananów konieczne jest, by Komisja nadal otrzymywała informacje dotyczące produkcji i wprowadzenia do obrotu bananów we Wspólnocie. Należy ustanowić zasady dotyczące przekazywania takich informacji przez państwa członkowskie. Te powiadomienia muszą być porównywalne z informacjami przekazywanymi w ramach poprzedniego systemu, a jednocześnie możliwie jak najbardziej uproszczone. Należy zatem znieść zastąpione przepisy dotyczące tych powiadomień, zawarte w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej (2). Należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 2014/2005.

d) prognozach dotyczących danych, o których mowa w lit. a), b) i c), w odniesieniu do dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.

2.

Regiony produkcji to:

a) Wyspy Kanaryjskie;

b) Gwadelupa;

c) Martynika;

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

d) Madera, Azory i Algarve;

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13). (2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 566/2006 (Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 6).

e) Kreta i Lakonia;

f) Cypr.

L 67/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2007

3. Okresy sprawozdawcze w roku kalendarzowym są następujące: a) od stycznia do kwietnia włącznie;

4. Informacje wymienione w ust. 1 przekazuje się drogą elektroniczną na adres wskazany przez Komisję.

Artykuł 2 b) od maja do sierpnia włącznie; c) od września do grudnia włącznie. Powiadomienia dotyczące każdego okresu sprawozdawczego muszą być dokonywane najpóźniej do piętnastego dnia drugiego miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym. W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2014/2005 skreśla się lit. d).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675) (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671) (1)

 • Dz. U. L67 - 7 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634) (1)

 • Dz. U. L67 - 5 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

 • Dz. U. L67 - 1 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.