Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 5

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, zatem nazwy te należy wpisać do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia wpisuje się do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy oraz na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Štramberské uši” oraz wniosek Hiszpanii o rejestrację dwóch nazw „Aceite Monterrubio” i „Alfajor de Medina Sidonia” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. C 148 z 24.6.2006, str. 15 (Štramberské uši); Dz.U. C 148 z 24.6.2006, str. 18 (Alfajor de Medina Sidonia); Dz.U. C 148 z 24.6.2006, str. 25 (Aceite Monterrubio).

L 67/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2007

ZAŁĄCZNIK 1. Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu Klasa 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itd.) HISZPANIA Aceite Monterrubio (ChNP) 2. Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Klasa 2.4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie REPUBLIKA CZESKA Štramberské uši (ChOG) HISZPANIA Alfajor de Medina Sidonia (ChOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675) (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671) (1)

 • Dz. U. L67 - 7 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634) (1)

 • Dz. U. L67 - 3 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

 • Dz. U. L67 - 1 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.