Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 7

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/151/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dyrektyw w sektorze odpadów (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (4).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (1), w szczególności jej art. 16 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (2), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (5) ustanawia ramy dla tworzenia statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przegląd istniejących w prawodawstwie Wspólnoty obowiązków w zakresie sprawozdawczości na temat odpadów ujawnił, że niektóre obowiązki dotyczące przekazywania danych określone w decyzjach 94/741/WE i 97/622/WE zostały również objęte rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (6). W celu uniknięcia powielania przepisów i niepotrzebnych wymogów administracyjnych zapis o obowiązkach dotyczących sporządzania sprawozdań na temat „odpadów niebezpiecznych” oraz „innych odpadów” powinien zostać usunięty z decyzji 94/741/WE. Ponadto wyrażenie „odpady pochodzące z gospodarstw domowych” powinno zostać zastąpione wyrażeniem „odpady z gospodarstw domowych i podobne” w celu dostosowania decyzji 94/741/WE do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.

(4)

Sprawozdanie z wykonania przepisów dyrektywy 2006/12/WE powinno zostać sporządzone na podstawie kwestionariusza ustanowionego na mocy decyzji Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. dotyczącej kwestionariuszy stanowiących podstawę sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania niektórych dyrektyw w sektorze odpadów (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (3). Sprawozdanie z wykonania przepisów dyrektywy 91/689/EWG powinno zostać sporządzone na podstawie kwestionariusza ustanowionego na mocy decyzji Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. dotyczącej kwestionariuszy stanowiących podstawę sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania niektórych

(5)

(2)

(1) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9. (2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 296 z 17.11.1994, str. 42.

(4) Dz.U. L 256 z 19.9.1997, str. 13. (5) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1). (6) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1.

L 67/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2007

(6)

Podobnie, zapis o obowiązkach dotyczących sporządzania sprawozdań na temat odpadów niebezpiecznych powinien zostać usunięty z decyzji 97/622/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 94/741/WE i 97/622/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE,

Artykuł 2 W decyzji 97/622/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(7)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Artykuł 1 W decyzji 94/741/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/9

ZAŁĄCZNIK Zmiany w decyzjach 94/741/WE oraz 97/622/WE A. W załączniku do decyzji 94/741/WE w drugim kwestionariuszu wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „KWESTIONARIUSZ stanowiący podstawę sprawozdania państw członkowskich z transpozycji i wykonania dyrektywy 2006/12/WE”; 2) sekcja II pkt 4 kwestionariusza otrzymuje brzmienie: „4. Na podstawie art. 7 ust. 1, proszę wypełnić poniższą tabelę, tam gdzie to możliwe wskazując, które dane są szacunkowe:

Odpady z gospodarstw domowych i podobne (tony/rok)

Ogólna ilość odpadów wytworzonych (*), w tym odpady: poddane recyklingowi (*) spalone (*) spalone z odzyskiem energii (*) składowane (*) inne (proszę określić) (*)

(*) W obrębie państwa członkowskiego.”.

B. W załączniku do decyzji 97/622/WE skreśla się w sekcji II pierwszego kwestionariusza pkt 11 lit. d).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675) (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671) (1)

 • Dz. U. L67 - 5 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

 • Dz. U. L67 - 3 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

 • Dz. U. L67 - 1 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.