Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

Data ogłoszenia:2007-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 3

Strona 1 z 2
8.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji (2007/154/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nadmiernego deficytu do końca 2004 r. Zalecenie to zostało podane do publicznej wiadomości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,


(3)

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie decyzji Rady 2003/487/WE (1), przyjętej w następstwie zalecenia Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono istnienie nadmiernego deficytu we Francji. Rada odnotowała, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych kształtował się na poziomie 3,1 % PKB w 2002 r., tj. na poziomie wyższym od wartości odniesienia ustalonej w Traktacie na 3 % PKB; zarówno władze francuskie, jak i służby Komisji przewidywały, że w 2003 r. poziom deficytu przekroczy wartość 3 %. Jednocześnie zadłużenie brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosiło 58,2 % PKB oraz istniało prawdopodobieństwo, że w 2003 r. przekroczy wartość odniesienia określoną w Traktacie na 60 %.

W październiku 2003 r. Komisja uznała, że środki podjęte przez Francję były niewystarczające do spełnienia zalecenia z dnia 3 czerwca 2003 r. i zaleciła intensyfikację procedury nadmiernego deficytu. Zamiast tego, w dniu 25 listopada 2003 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie zaleceń dla Francji dotyczących skorygowania deficytu do 2005 r., które zostały unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dniu 13 lipca 2004 r. (3). W dniu 14 grudnia 2004 r. Komisja przyjęła komunikat dla Rady stwierdzający, że za właściwy termin skorygowania deficytu należy uznać rok 2005. Na podstawie cyklicznego dostosowania w wysokości około 1 % PKB w ciągu lat 2004 i 2005 stwierdziła także, że działania podjęte do tego czasu przez Francję są ogólnie zgodne z celem skorygowania nadmiernego deficytu do roku 2005. W dniu 18 stycznia 2005 r. Rada zgodziła się z tym poglądem.

(4)

Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu Rada powinna uchylić decyzję w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, gdy nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim został, w ocenie Rady, skorygowany.

(2)

W dniu 3 czerwca 2003 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2) (PND), na podstawie zalecenia Komisji Rada skierowała do Francji zalecenie w sprawie położenia kresu sytuacji

(5)

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 29. (2) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5).

Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza danych służących do wdrożenia tej procedury. W ramach stosowania protokołu państwa członkowskie muszą przedkładać dane na temat deficytu i długu publicznego oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia oraz do dnia 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr

(3) Sprawa C-27/04, Komisja przeciwko Radzie, [2004] Zb.Orz. I-6649.

L 68/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2007

3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1).

(6)

Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję (Eurostat), zgodnie z art. 8g ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3605/93, po otrzymaniu powiadomienia od Francji przed dniem 1 października 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 10 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682) (1)

 • Dz. U. L68 - 8 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674) (1)

 • Dz. U. L68 - 7 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663)

 • Dz. U. L68 - 5 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

 • Dz. U. L68 - 1 z 20078.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.