Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

Data ogłoszenia:2007-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 5

Strona 1 z 2
8.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/5

DECYZJA RADY z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET” (2007/155/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, który jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 2 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze,

Artykuł 1 W decyzji 2000/265/WE (3) wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie: a także mając na uwadze, co następuje: „Artykuł 1

(1)

Na mocy decyzji 1999/870/WE i decyzji 2007/149/WE (2) zastępca sekretarza generalnego Rady został upoważniony do tego, by w związku z włączaniem schengeńskiego dorobku prawnego w ramy Unii Europejskiej reprezentować niektóre państwa członkowskie podczas zawierania umów w sprawie instalowania i eksploatacji infrastruktury łączności na potrzeby środowiska Schengen („SISNET”) oraz realizować te umowy, do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską.

(1)

1. Do celów niniejszego rozporządzenia finansowego »budżet« jest to instrument, w którym dla każdego roku budżetowego preliminowane i z góry zatwierdzane są dochody i wydatki, wymagane do wypełnienia zobowiązań wynikających z umów określonych w decyzji 1999/870/WE i decyzji 2007/149/WE (*).

(2)

Zobowiązania finansowe wynikające z tych umów obciążają określony budżet (dalej zwany „budżetem SISNET”), z którego finansowana jest infrastruktura łączności określona we wcześniej przywołanych decyzjach Rady.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia finansowego określenie »SISNET« obejmuje infrastrukturę łączności stosowaną w środowisku Schengen, o której mowa w decyzji 1999/870/WE i decyzji 2007/149/WE. ___________ (*) Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 19.”;

2) artykuł 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(3)

Nowe państwa członkowskie w rozumieniu Aktu przystąpienia z roku 2003 – z wyjątkiem Cypru – mają zostać objęte systemem informacji Schengen pierwszej generacji (SIS 1+) (co dalej zwane jest „projektem SISone4ALL”) z dniem, który Rada ustali zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z roku 2003.

„1. Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii i Norwegii.”;

(4)

Od tego dnia wspomniane państwa członkowskie powinny współfinansować ten budżet. 3) w art. 26 dodaje się zdanie w brzmieniu:

(5)

Dwa państwa członkowskie, Irlandia i Zjednoczone Królestwo, które wpłacają środki do budżetu sieci SISNET, ale nie są podłączone do systemu informacji Schengen, nie powinny partycypować w dodatkowych kosztach związanych z projektem SISone4ALL,

„Dodatkowe koszty wynikające z rozciągnięcia infrastruktury łączności na Republikę Czeską, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację nie obciążają Irlandii ani Zjednoczonego Królestwa.”;

(3) Dz.U. L 85 z 6.4.2000, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/171/WE (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str. 25).

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 41. (2) Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 19.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 10 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682) (1)

 • Dz. U. L68 - 8 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674) (1)

 • Dz. U. L68 - 7 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663)

 • Dz. U. L68 - 3 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L68 - 1 z 20078.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.