Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663)

Data ogłoszenia:2007-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 7

8.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663) (2007/156/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

skażoną glebę na mocy zezwolenia udzielonego na podstawie decyzji 2005/51/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/51/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W drodze odstępstwa od dyrektywy 2000/29/WE, decyzja Komisji 2005/51/WE z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (2) zezwala, przez pewien okres, państwom członkowskim uczestniczącym w prowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) programie zapobiegania i likwidacji przestarzałych i niepotrzebnych pestycydów na udzielenie zgody na przywóz do Wspólnoty gleby skażonej takimi pestycydami w celu oczyszczenia w specjalistycznych spalarniach odpadów niebezpiecznych. Jako że opóźniła się realizacja tego programu, należy przedłużyć okres, w trakcie którego można wprowadzać

Artykuł 1 W ustępie drugim art. 1 decyzji 2005/51/WE słowa „28 lutego 2007 r.” zastępuje się słowami „28 lutego 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 10 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682) (1)

 • Dz. U. L68 - 8 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674) (1)

 • Dz. U. L68 - 5 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

 • Dz. U. L68 - 3 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L68 - 1 z 20078.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.