Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 8

Strona 1 z 2
L 68/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/157/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wykazującego, że produkty te nie są zanieczyszczone genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą Bt10.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Aby zapewnić proporcjonalność i uniknąć jakichkolwiek ograniczeń w handlu wykraczających poza ograniczenia konieczne dla ochrony zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, decyzja 2005/317/WE zawiera klauzulę przeglądu pozwalającą ocenić, czy środki nadzwyczajne są w dalszym ciągu konieczne. Środki dwukrotnie zostały poddane przeglądowi, w październiku 2005 r. oraz w marcu 2006 r., i Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi, postanowiła utrzymać je w mocy do czasu, kiedy dostępne będą dalsze informacje dotyczące wywozu produktów z kukurydzy, w odniesieniu do których istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia Bt10.

(5)

Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco ograniczone za pomocą środków podjętych przez dane państwa członkowskie. Po tym, jak została poinformowana przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki o tym, że produkty z kukurydzy zanieczyszczone niedozwoloną genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą zwaną Bt10 były prawdopodobnie wywożone do Wspólnoty, oraz uwzględniając oświadczenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w którym uznał on, iż w obliczu braku dostatecznych danych niemożliwe było dokonanie pełnej oceny ryzyka Bt10 zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1829/20003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), dnia 18 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (3). Decyzja 2005/317/WE wymaga, aby przesyłki produktów z kukurydzy pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i w odniesieniu do których istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia (a mianowicie paszy z glutenu kukurydzianego oraz wysłodzin wykorzystywanych w paszach) mogą zostać wprowadzone do obrotu jedynie po przedstawieniu sprawozdania analitycznego

(6)

(2)

Zgodnie z danymi analitycznymi dostarczonymi przez firmę Sygenta, która stworzyła genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt10, badania przeprowadzone w Stanach Zjedoczonych zgodnie z metodą zatwierdzoną przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i zweryfikowaną przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wykazują, że od początku listopada 2005 r. żadna próbka badana na obecność Bt10 nie dała wyniku pozytywnego. Stosowność metody wykrywania została ponownie przeanalizowana i potwierdzona niedawno przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

(7)

(3)

Na podstawie informacji dostarczonych ostatnio Komisji przez władze Stanów Zjednoczonych Syngenta, przy współpracy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, podjęła serię działań mających na celu zapewnienie, że Bt10 nie będzie wprowadzone do plazmy zarodkowej firmy i/lub nie przedostanie się do linii produkcyjnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 10 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682) (1)

 • Dz. U. L68 - 7 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663)

 • Dz. U. L68 - 5 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

 • Dz. U. L68 - 3 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L68 - 1 z 20078.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.