Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 3

9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

które zostaną przydzielone na rok gospodarczy 2007/2008, ale które nie są umieszczone w informacjach przekazanych przed dniem 31 stycznia 2007 r., będą uwzględnione przy kolejnym skorygowaniu kwot określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, przed końcem lutego 2008 r. Skorygowanie kwot określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 wynika również z zastosowania art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3), w którym przewiduje się pomoc restrukturyzacyjną dla przedsiębiorstw, które zrzekają się kwot. Należy zatem uwzględnić zrzeczenia się kwot zrealizowane w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 w ramach systemu restrukturyzacji. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 ustala krajowe i regionalne kwoty na produkcję cukru, izoglukozy i syropu inulinowego. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 przedmiotowe kwoty powinny być skorygowane najpóźniej do końca lutego 2007 r. Skorygowanie kwot wynika w szczególności z zastosowania art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, które przewidują przydzielenie dodatkowych kwot cukru, jak również dodatkowych i uzupełniających kwot izoglukozy. Przedmiotowe skorygowanie kwot powinno uwzględniać informacje przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2). Informacje te zostały przekazane Komisji przed dniem 31 stycznia 2007 r. i dotyczą w szczególności kwot dodatkowych i kwot uzupełniających już przyznanych przed dniem sporządzenia informacji. Do dnia 30 września 2007 r. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowych kwot cukru. Uzupełniające kwoty izoglukozy są przydzielane w zależności od warunków określonych przez państwa członkowskie. Kwoty dodatkowe i kwoty uzupełniające,

(2)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39.

(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

L 69/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE Począwszy od roku gospodarczego 2007/2008

(tony) Państwa członkowskie lub regiony (1) Cukier (2) Izoglukoza (3) Syrop inulinowy (4)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja (kontynentalna) Francuskie departamenty zamorskie Włochy Łotwa Litwa Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia (kontynentalna) Autonomiczny Region Azorów Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

862 077,0 4 752,0 367 937,8 420 746,0 3 655 455,5 0 158 702,0 887 163,7 3 640 441,9 480 244,5 753 845,5 0 103 010,0 298 591,0 876 560,0 405 812,4 1 772 477,0 15 000,0 9 953,0 109 164 0 140 031,0 90 000,0 325 700,0 1 221 474,0 16 599 138,3

99 796,0 78 153,0 — — 49 330,2 — 17 973,0 110 111,0 — — 28 300 — — 191 845,0 12 683,6 — 37 331,0 13 823,0 — 13 913,0 — 59 308,3 16 548,0 — 37 967,0 767 082,1

0 — — — — — — — 0 — — — — — 0 — — — — — — — — — — 0”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 40 z 20079.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3592) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (1)

 • Dz. U. L69 - 27 z 20079.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

 • Dz. U. L69 - 26 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L69 - 25 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L69 - 23 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L69 - 21 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 20 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L69 - 18 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 16 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L69 - 5 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L69 - 1 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.