Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (1)

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 39

9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/39

DECYZJA RADY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/160/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

stać się częścią systemu wspólnotowego w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 2 uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się projekt regulaminu EKG ONZ dotyczący przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów, zawarty w dokumencie TRANS/WP.29/2005/88.

Projekt regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (zwany dalej „projektem regulaminu EKG ONZ”) dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (2) znosi przeszkody natury technicznej w handlu pojazdami silnikowymi pomiędzy Umawiającymi się Stronami w odniesieniu do powyższego wyposażenia, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Właściwym jest określenie stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do projektu regulaminu EKG ONZ i tym samym umożliwienie Wspólnocie, reprezentowanej przez Komisję, poparcia projektu w głosowaniu. Ponieważ projekt regulaminu EKG ONZ dotyczy dostaw nieoryginalnego wyposażenia pojazdów, nie powinien on

Wspólnota, reprezentowana przez Komisję, głosuje za przyjęciem projektu regulaminu EKG ONZ, o którym mowa w art. 1, podczas najbliższego posiedzenia komitetu administracyjnego Światowego Forum EKG ONZ na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów. Artykuł 3 Regulamin EKG ONZ dotyczący przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów, nie staje się częścią wspólnotowego systemu homologacji typu pojazdów silnikowych.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2007 r.

W imieniu Rady

F. MÜNTEFERING

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78. (2) Dokument TRANS/WP.29/2005/88.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 40 z 20079.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3592) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (1)

 • Dz. U. L69 - 27 z 20079.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

 • Dz. U. L69 - 26 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L69 - 25 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L69 - 23 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L69 - 21 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 20 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L69 - 18 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 16 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L69 - 5 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L69 - 3 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L69 - 1 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.