Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 5

Strona 1 z 7
9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zować zobowiązania wobec beneficjentów w ramach programu Sapard.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 29, Bułgarii i Rumunii,

Należy określić warunki, na jakich projekty zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, które nie mogą już być finansowane na mocy tego rozporządzenia, mogą zostać przeniesione do programowania rozwoju obszarów wiejskich.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi uszczerbku dla rozporządzenia Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiającego mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (3).

(7)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 wprowadza wspólnotowe środki pomocowe na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym („program Sapard”), uwzględniając w szczególności Bułgarię i Rumunię. Artykuł 29 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że w przypadku gdy okres wieloletnich zobowiązań w ramach programu Sapard związanych z określonymi środkami wykracza poza ostateczny dopuszczalny termin płatności w ramach programu Sapard, nieuregulowane zobowiązania zostaną pokryte w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. Program Sapard zawiera szereg środków, które po przystąpieniu mają zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2). Aby ułatwić przejście między tymi dwoma rodzajami wsparcia, należy określić okres, w jakim można realizmie344 zmie384

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2759/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. ustalającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 (4) należy przeprowadzić ocenę ex post programu Sapard. Należy zapewnić, że oceny te w dalszym ciągu mogą być przeprowadzane i finansowane po roku 2006, po upływie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Sapard zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1268/1999.

(8)

(2)

Wieloletnie umowy finansowe (MAFA) i roczne umowy finansowe (AFA) zostały zawarte między Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Bułgarią i Rumunią, z drugiej strony.

(9)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L z 27.12.2005, str. 23). (2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L z 29.12.2006, str. 8).

Od momentu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r., kiedy państwa te przystępują do UE, związek między tymi państwami a Wspólnotą w dziedzinach objętych zakresem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską reguluje prawo wspólnotowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 40 z 20079.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3592) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (1)

 • Dz. U. L69 - 27 z 20079.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

 • Dz. U. L69 - 26 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L69 - 25 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L69 - 23 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L69 - 21 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 20 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L69 - 18 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 16 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L69 - 3 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L69 - 1 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.