Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu i Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

Data ogłoszenia:2007-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 41

Strona 1 z 2
12.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu i Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim i niemieckim są autentyczne)


(2007/20/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Właściwe jest pilne podjęcie zharmonizowanych działań kontroli choroby niebieskiego języka w Niderlandach, Belgii, Niemczech i Francji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2a,

Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy, działając w ścisłej współpracy, wprowadziły zharmonizowane i wzmocnione środki kontroli epidemii, przewidując przeprowadzenie badań epidemiologicznych i wprowadzenie środków kontroli choroby, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących nadzoru serologicznego i nadzoru entomologicznego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W trzecim i czwartym tygodniu sierpnia ogniska choroby niebieskiego języka pojawiły się w Niderlandach, Belgii, Niemczech i Francji, na obszarach gdzie dotychczas nie notowano wystapienia ognisk choroby. Wystąpienie tej choroby może stanowić poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

Władze państw członkowskich dotkniętych chorobą (Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy) dostarczyły dowody świadczące o zacieśnionej współpracy w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby poprzez zastosowanie środków kontroli choroby niebieskiego języka.

(7)

(2)

Komisja przyjęła różne decyzje w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref; zmieniając decyzję 2005/393/WE (2) w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy. Decyzja ta została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/761/WE (3) w celu uwzględnienia wystąpienia w ostatnim czasie ognisk choroby, o których mowa w motywie (1).

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4), weterynaryjne środki nadzwyczajne podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej mają zastosowanie art. 9, 36 i 37 tego rozporządzenia.

(8)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze dostarczyły w ustalonym terminie wszelkie niezbędne informacje.

(3)

W celu jak najszybszego zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Niderlandy, Belgię, Niemcy i Francję w ramach środków nadzwyczajnych, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG.

(9)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/761/WE (Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 51). (3) Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 51.

W pierwszym tygodniu listopada 2006 r. Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy przedstawiły wstępną szacunkową wysokość kosztów, które zostaną poniesione na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby. Szacunkowe koszty epidemiologicznych środków kontroli wynoszą 12 533 634 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 46 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6971)

 • Dz. U. L7 - 44 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przywozu ptaków innych niż drób do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6969) (1)

 • Dz. U. L7 - 38 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858) (1)

 • Dz. U. L7 - 36 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6855) (1)

 • Dz. U. L7 - 33 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy dyrektywy Rady 90/539/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6842) (1)

 • Dz. U. L7 - 31 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6823) (1)

 • Dz. U. L7 - 30 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE przedłożone przez Bułgarię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6815) (1)

 • Dz. U. L7 - 28 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6812) (1)

 • Dz. U. L7 - 23 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowująca decyzję 2002/459/WE co do uzupełnienia wykazu jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6810) (1)

 • Dz. U. L7 - 21 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6729) (1)

 • Dz. U. L7 - 19 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/362/WE z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzającą plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6718)

 • Dz. U. L7 - 17 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6717) (1)

 • Dz. U. L7 - 15 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574) (1)

 • Dz. U. L7 - 14 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L7 - 12 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L7 - 8 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L7 - 7 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L7 - 5 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L7 - 3 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L7 - 1 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.