Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2007-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 3

Strona 1 z 2
10.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 10 tiret trzecie,


Ze względu na to, że poddanie wypłaty refundacji wymogom art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 wiąże się z istotną zmianą w procedurach administracyjnych zarówno organów krajowych, jak i eksporterów, pociąga to za sobą administracyjne konsekwencje i stanowi znaczące obciążenie finansowe. Uzyskanie dowodu, o którym mowa w art. 16 wymienionego rozporządzenia, może wiązać się z poważnymi trudnościami administracyjnymi w niektórych państwach. Ponadto szczególne warunki wywozu przetworów mlecznych mogą nawet uczynić trudniejszym i uciążliwym otrzymanie takich dowodów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Artykuł 31 ust. 10 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że w przypadku refundacji zróżnicowanych refundacje wypłaca się pod warunkiem przedstawienia dowodu potwierdzającego, że produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu lub innego miejsca przeznaczenia, dla którego refundacja została ustalona. Wyjątki od tej zasady są możliwe zgodnie z procedurą określoną w art. 42 tego rozporządzenia, zakładając, że są określone warunki, które oferują równoważne gwarancje.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2) wprowadziło refundacje zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia dla wszystkich przetworów mlecznych, począwszy od dnia 27 lutego 2004 r.

Aby zmniejszyć niektóre z administracyjnych i finansowych ograniczeń nakładanych na eksporterów oraz aby umożliwić organom i eksporterom przyjęcie nowych ustaleń dotyczących przedmiotowych produktów, a także wprowadzić procedury gwarantujące sprawne dokonywanie formalności, rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych (4) przewiduje zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 okres przejściowy, w którym przedstawianie dowodu dokonania formalności przywozowych jest ułatwione. Okres ten wygasł z dniem 31 grudnia 2006 r.

(6)

(3)

Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3) wskazuje, które dokumenty mogą służyć jako dowód zakończenia formalności celnych w państwach trzecich, w przypadku gdy wysokość stawki refundacji jest zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia. Na podstawie tego artykułu Komisja może postanowić w niektórych szczególnych przypadkach, że dowód przywozu, o którym mowa w wymienionym artykule, może być przedstawiony w postaci szczególnego dokumentu lub w jakikolwiek inny sposób.

zmie307 zmie365

W wielu państwach przeznaczenia nadal jednak brakuje odpowiednich procedur i właściwych środków gwarantujących wystawianie niezbędnych dokumentów. W celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed utratą z tego powodu refundacji wywozowych system przejściowy powinien być w dalszym ciągu utrzymany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 18 z 200710.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów (  Dz.U. L 384 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L71 - 9 z 200710.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności (1)

 • Dz. U. L71 - 6 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L71 - 5 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2007 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L71 - 1 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.