Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

Data ogłoszenia:2007-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 6

L 71/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 3 drugi akapit i art. 64 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

państw trzecich, przyznający produktom wspólnotowym preferencyjne traktowanie w przywozie, ma obecnie korzystną pozycję konkurencyjną. Refundacje wywozowe do tych miejsc przeznaczenia powinny być zatem zniesione.

(3)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2805/95 (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, w zakresie niezbędnym do umożliwienia wywozu produktów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia, na podstawie cen tych produktów w handlu międzynarodowym i w granicach wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu, różnica pomiędzy tymi cenami a cenami we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową. Refundacje wywozowe mogą zostać ustalone w celu zmniejszenia luki konkurencyjnej między wywozem Wspólnoty a wywozem państw trzecich. Wywóz wspólnotowy do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2805/95 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1418/2006 (Dz.U. L 237 z 27.9.2006, str. 38).

10.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 94 9100 2204 30 96 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9100 2204 21 80 9100 2204 21 84 9100 2204 21 85 9100 2204 21 79 9200 2204 21 80 9200 2204 21 79 9910 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 29 83 9100 2204 29 84 9100 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910

W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

28,448 28,448 28,448 28,448 28,448 7,537 28,448 7,537 3,906 4,719 5,334 6,446 4,572 5,524 2,749 10,388 10,388 3,906 3,906 3,906 4,719 4,719 4,719 4,572 4,572 4,572 5,524 5,524 5,524 5,334 6,446 2,749 2,749

L 71/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2007

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2204 29 65 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910

W02 W02 W02

EUR/hl EUR/hl EUR/hl

2,749 10,388 10,388

Uwagi: Kody produktów oraz kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1854/2006 (Dz.U. L 361 z 19.12.2006, str. 1). Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z dnia 19.5.2005, str. 12). Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej: W01: Libia, Nigeria, Kamerun, Gabon, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Hongkong SAR, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Gwinea Równikowa. W02: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących miejsc przeznaczenia: Ameryki, Australii, Afryki, Maroka, Tunezji, Afryki Południowej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Izraela, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Szwajcarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu, gmin Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 18 z 200710.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów (  Dz.U. L 384 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L71 - 9 z 200710.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności (1)

 • Dz. U. L71 - 5 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2007 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L71 - 3 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L71 - 1 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.