Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności (1)

Data ogłoszenia:2007-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 9

Strona 1 z 9
10.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/162/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. u) Traktatu WE Wspólnota podejmuje działania między innymi w sferze ochrony ludności. W tym celu decyzją 2001/792/WE, Euratom (2) ustanowiono mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności („mechanizm”).


(7) (3) (5)

Konieczne jest ustanowienie instrumentu finansowego ochrony ludności („instrument”), w ramach którego możliwe będzie udzielanie pomocy finansowej, stanowiącej wkład w poprawę skuteczności reagowania na poważne sytuacje nadzwyczajne, w szczególności w ramach decyzji 2001/792/WE, Euratom, a także usprawnianie środków zapobiegawczych i środków gotowości na wypadek wszelkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, akty terroryzmu, w tym terroryzmu chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego, oraz katastrof technicznych, radiologicznych i ekologicznych, w tym dalsze stosowanie środków przyjętych uprzednio zgodnie z decyzją 1999/847/WE.

W celu zapewnienia ciągłości z decyzją 1999/847/WE niniejsza decyzja powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.

(1)

(6)

(2)

Niniejszy instrument będzie widocznym wyrazem solidarności Europy z krajami dotkniętymi skutkami poważnych sytuacji nadzwyczajnych, ułatwiając świadczenie pomocy poprzez mobilizację zasobów interwencyjnych państw członkowskich.

Decyzja Rady 1999/847/WE z dnia 9 grudnia 1999 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony ludności (3) wygasa w dniu 31 grudnia 2006 r.

(1) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 104. (2) Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 7. (3) Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 53. Decyzja zmieniona decyzją 2005/12/WE (Dz.U. L 6 z 8.1.2005, str. 7).

Regiony odizolowane i najbardziej oddalone, a także inne, lub wyspy Wspólnoty, często mają szczególny charakter i potrzeby ze względu na ich położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, a także sytuację społeczną i gospodarczą. Czynniki te wywierają negatywne skutki, utrudniają rozwinięcie środków interwencyjnych i wsparcia i sprawiają trudności przy dostarczaniu pomocy i środków wsparcia, a także tworzą szczególną konieczność pomocy w przypadku wystąpienia ryzyka poważnej sytuacji nadzwyczajnej.

L 71/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2007

(8)

Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na działania objęte rozporządzeniem (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Stabilności (4), na działania w dziedzinie zdrowia publicznego podejmowane na podstawie przepisów wspólnotowych dotyczących programów działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia, ani też na działania w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów podejmowane na podstawie decyzji nr 1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013) (5).

znano pomoc finansową, mogły wnieść we właściwym czasie praktyczny wkład w gotowość na sytuacje nadzwyczajne, zapobiegania im i zdolność reagowania na poważne sytuacje nadzwyczajne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 18 z 200710.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów (  Dz.U. L 384 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L71 - 6 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L71 - 5 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2007 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L71 - 3 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L71 - 1 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.