Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2007 z dnia 9 marca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 1

Strona 1 z 10
13.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 260/2007 z dnia 9 marca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. DALSZE POSTĘPOWANIE


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z ChRL niektóre zainteresowane strony przekazały swoje uwagi na piśmie. Stronom, które wystąpiły z odpowiednim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej.

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Komisja prowadziła dalsze badania i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Uwagi w formie pisemnej i ustnej złożone przez strony zostały rozpatrzone i, w stosownych przypadkach, ustalenia tymczasowe zostały odpowiednio zmienione. W związku z tym Komisja przeprowadziła dalsze wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw:

a także mając na uwadze, co następuje: a) Niepowiązany importer we Wspólnocie

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

— Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francja;

Rozporządzeniem (WE) nr 1350/2006 (2) („rozporządzenie podstawowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), obecnie objętych kodami CN ex 8101 99 10 oraz ex 8515 90 00 (kody CN od dnia 1 stycznia 2007 r.).

b) Powiązane przedsiębiorstwa we Wspólnocie — Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Niemcy; — Binzel France Sarl, Strasburg, Francja.

(2)

Przypomina się, że dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). W odniesieniu do tendencji mających znaczenie dla oceny szkody Komisja przeanalizowała dane z okresu od dnia 1 stycznia 2001 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 250 z 14.9.2006, str. 10.

Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z ChRL i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Wyznaczono również okres, w którym strony mogły przedstawić swoje uwagi na temat ujawnionych informacji.

L 72/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2007

(6)

Uwzględniono uwagi przedstawione przez strony ustnie bądź na piśmie, a w stosownych przypadkach ustalenia odpowiednio zmieniono.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY (7)

Produktem objętym postępowaniem są niektóre spawalnicze elektrody wolframowe, o zawartości wagowej wolframu co najmniej 94 %, w tym sztaby i pręty z wolframu, służące do wytwarzania elektrod spawalniczych, inne niż otrzymywane przez zwykłe spiekanie, przycięte na długość lub nie. Produkt ten jest obecnie objęty kodami CN ex 8101 99 10 oraz ex 8515 90 00 (kody CN od dnia 1 stycznia 2007 r.). Produkt objęty postępowaniem jest wykorzystywany w procesie spawania i w podobnych procesach, w tym w spawaniu łukowym elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego, spawaniu i cięciu plazmowym oraz natryskiwaniu termicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 24 z 200713.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3163) (1)

 • Dz. U. L72 - 18 z 200713.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3052) (1)

 • Dz. U. L72 - 16 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L72 - 14 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L72 - 12 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2007 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L72 - 10 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.