Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3052) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 18

Strona 1 z 8
L 72/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lipca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3052)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/163/WE)

Dnia 4 lipca 2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzony klauzulą poufności pełny tekst decyzji w autentycznej wersji językowej postępowania oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. STRESZCZENIE

(1)

(2)

(3)

Niniejsza sprawa dotyczy przejęcia przez przedsiębiorstwo Inco Limited („Inco”, Kanada) przedsiębiorstwa Falconbridge Limited („Falconbridge”, Kanada). Oba przedsiębiorstwa prowadzą działalność na całym świecie w zakresie wydobycia, przetwarzania, rafinacji i sprzedaży szeregu produktów z niklu, miedzi, kobaltu i metali szlachetnych. Inco jest międzynarodowym przedsiębiorstwem wydobywczym prowadzącym działalność głównie w zakresie wydobycia, przetwarzania, rafinacji i sprzedaży szeregu produktów z niklu, miedzi, kobaltu i metali szlachetnych, jak również produktów na bazie siarki. Światowa sprzedaż Inco w roku 2004 wyniosła 3 439 mln EUR. Działalność Inco skupia się głównie na niklu, którego sprzedaż stanowiła 83 % całkowitej sprzedaży, podczas gdy miedź stanowiła 9 %, kobalt 1 %, a metale szlachetne 5 % całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. Falconbridge jest międzynarodowym przedsiębiorstwem wydobywczym prowadzącym działalność głównie w zakresie wydobycia, przetwarzania, rafinacji i sprzedaży szeregu produktów z niklu, miedzi, kobaltu,

ołowiu, cynku, aluminium i metali szlachetnych, jak również produktów na bazie siarki. Wartość globalnej sprzedaży przedsiębiorstwa w 2004 r. wyniosła 5 610 mln EUR. Połowa sprzedaży przedsiębiorstwa była związana z miedzią, 26 % z niklem, 14 % z aluminium, 6 % z cynkiem, a 2 % z kobaltem. (4) Dnia 11 października 2005 r. przedsiębiorstwo Inco ogłosiło zamiar przejęcia, w drodze oferty publicznej, wszystkich znajdujących się w obrocie akcji przedsiębiorstwa Falconbridge. W ramach proponowanej transakcji Inco uzyska wyłączną kontrolę nad Falconbridge. Dlatego też transakcja ta stanowi koncentrację w rozumieniu art.3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw. Zgłoszona operacja stanowi zatem koncentrację. Badanie rynku wykazało, iż transakcja w zgłoszonej wersji w znaczący sposób przeszkodziłoby skutecznej konkurencji na rynku dostaw niklu dla przemysłu galwanicznego i galwanoplastycznego w EOG oraz na globalnych rynkach dostaw niklu o wysokiej czystości do celów wytwarzania nadstopów/nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem oraz na potrzeby dostaw kobaltu

(5)

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

13.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/19

o wysokiej czystości do celów wytwarzania nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych elementów urządzeń związanych z bezpieczeństwem. W następstwie koncentracji nowy podmiot stałby się zdecydowanie największym w EOG dostawcą produktów z niklu dla przemysłu galwanicznego i galwanoplastycznego oraz prawie monopolistą w zakresie dostaw niklu o wysokiej czystości do celów wytwarzania nadstopów oraz kobaltu o wysokiej czystości do celów wytwarzania nadstopów wykorzystywanych w produkcji ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 72 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 24 z 200713.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3163) (1)

 • Dz. U. L72 - 16 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L72 - 14 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L72 - 12 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2007 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L72 - 10 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 1 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2007 z dnia 9 marca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.