Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa komisji 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (1)

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 10

L 73/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2007

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (1), w szczególności jej art. 16 zdanie pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 71/316/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 10 marca 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują tekst tych przepisów Komisji. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2007 r. W imieniu Komisji Günter VERHEUGEN Wiceprzewodniczący

Dyrektywa 71/316/EWG ustanawia, w ppkt 3.1.1.1 lit. a) załącznika II, wzory dużych liter określających państwa członkowskie wpisywanych w znak legalizacji pierwotnej EWG świadczący o spełnieniu przez nie wymagań EWG, jakim opatruje się przyrządy pomiarowe. Dyrektywa 71/316/EWG ustanawia, w ppkt 3.2.1 załącznika II, wzory pokazujące kształt, rozmiary i szkice liter dla znaków legalizacji pierwotnej EWG określonych w ppkt 3.1 tegoż załącznika. Wzory liter określających państwa członkowskie nie zostały zamieszczone w Akcie przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji ani w Akcie przystąpienia z 2003 r. Wzory, o których mowa w załączniku II ppkt 3.2.1 do dyrektywy 71/316/EWG, zostały uzupełnione o konieczne litery zgodnie z załącznikiem II, rozdział 1 pkt D1.b do Aktu przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji i Aktu przystąpienia z 2003 r. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian w załączniku II ppkt 3.2.1 do dyrektywy 71/316/EWG celem włączenia wzorów liter określających państwa. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego powołanego na mocy art. 17 dyrektywy 71/316/ EWG,

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

13.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 73/11

W pierwszym rysunku zamieszczonym w załączniku II do dyrektywy 71/316/EWG litery „A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK” uzupełnia się następującymi wzorami:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 9 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji (1)

 • Dz. U. L73 - 6 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2007 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L73 - 4 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza (Nautuphos) (1)

 • Dz. U. L73 - 1 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.