Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza (Nautuphos) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 4

Strona 1 z 2
L 73/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza (Nautuphos)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

13.3.2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt, a także podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wniosek był składany w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Wniosek dotyczy wydania zezwolenia dla preparatu enzymatycznego 3-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 101.672) jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory, tuczników oraz kurcząt przeznaczonych do tuczu, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swoich opiniach z dnia 15 czerwca 2006 r. oraz 17 maja 2006 r., że 3-fitaza wytwarzana przez Aspergillus niger (CBS 101.672) nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, człowieka ani na środowisko naturalne (2). Ponadto stwierdził, że preparat enzymatyczny 3-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus niger

(2)

(CBS 101.672) nie stanowi żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/ 2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Opinia ta również weryfikuje sprawozdanie z metody analitycznej zastosowanej w przypadku danego dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Ocena tego preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(5)

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatek zootechniczny” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, otrzymuje zezwolenie jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Komisji Markos KYPRIANOU Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Opinia panelu naukowego ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt (panel FEEDAP) oraz panelu naukowego ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie (panel GMO) (dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności preparatu enzymatycznego Natuphos® (3-fitaza) wytwarzanego przez Aspergillus niger. Przyjęta przez panel FEEDAP) w dniu 15 czerwca 2006 r. oraz przez panel GMO w dniu 17 maja 2006 r., The EFSA Journal (2006) 369, str. 1–19.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 10 z 200713.3.2007

  Dyrektywa komisji 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (1)

 • Dz. U. L73 - 9 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji (1)

 • Dz. U. L73 - 6 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2007 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L73 - 1 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.