Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji (1)

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 9

13.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r.

L 73/9

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z tego kraju nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy państwami członkowskimi lub z państw trzecich już wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003. Należy zatem włączyć Malezję do wykazu ustanowionego w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Mając na względzie, że z dniem 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia stały się państwami członkowskimi, konieczne jest, w celu zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego, usunięcie odesłań do tych krajów z części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 z mocą od dnia przystąpienia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6) (7)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia, że wykaz państw trzecich, z których przemieszczanie zwierząt domowych do Wspólnoty może być dopuszczone pod warunkiem, że spełnione są pewne wymogi, należy umieścić w części C załącznika II do tego rozporządzenia. Wykaz w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 obejmuje państwa trzecie i terytoria, w których nie występuje wścieklizna, oraz państwa trzecie i terytoria, w odniesieniu do których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek wprowadzenia do Wspólnoty zwierząt domowych z tych państw trzecich i terytoriów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy państwami członkowskimi. Z informacji dostarczonych przez właściwe władze Malezji wynika, że ryzyko pojawienia się wścieklizny we

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się zapisy: „BG – Bułgaria RO – Rumunia”; 2) dodaje się zapis w brzmieniu: „MY – Malezja”.

(3)

(4)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2007 r. W imieniu Komisji Markos KYPRIANOU Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1467/2006 (Dz.U. L 274 z 5.10.2006, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 10 z 200713.3.2007

  Dyrektywa komisji 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (1)

 • Dz. U. L73 - 6 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2007 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L73 - 4 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza (Nautuphos) (1)

 • Dz. U. L73 - 1 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.