Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 21

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 21

15.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/21

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 74/483/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie,

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, powołanego na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 74/483/EWG z dnia 17 września 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (2), w szczególności jej art. 5,

Artykuł 1 Załącznik I do dyrektywy 74/483/EWG zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

Dyrektywa 74/483/EWG jest jedną z oddzielnych dyrektyw odnoszących się do procedury homologacji typu WE, ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG. Zatem przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach stosuje się do dyrektywy 74/483/EWG.

Z dniem 4 kwietnia 2009 r. państwo członkowskie, z przyczyn odnoszących się do elementów zewnętrznych, odmawia przyznania homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu pojazdu, jeśli nie spełniono wymogów określonych w dyrektywie 74/483/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

(2)

W związku z postępem technicznym oraz w celu zapewnienia przejrzystości wymogów technicznych należy dostosować wymogi w odniesieniu do zderzaków pojazdów.

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2008 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do stosowania się do niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Część II załącznika IV do dyrektywy 70/156/EWG zawiera wykaz regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), które mogą zostać przyjęte jako alternatywa dyrektyw dotyczących homologacji. Dlatego też dostosowując załącznik I do dyrektywy 74/483/EWG do postępu technicznego, należy ujednolicić wymogi zawarte w tej dyrektywie i odpowiadający jej regulamin 26 (EKG ONZ).

Państwa członkowskie stosują powyższe przepisy od dnia 5 kwietnia 2008 r.

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 12). (2) Dz.U. L 266 z 2.10.1974, str. 4. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie.

L 75/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2007

2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

15.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/23

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 74/483/WE wprowadza się następujące zmiany: Punkt 6.5.2 otrzymuje brzmienie: „6.5.2. Jeżeli przednia lub tylna linia zderzaka pokrywająca się z krawędzią pojazdu w rzucie poziomym znajduje się na sztywnej powierzchni, minimalny promień krzywizny tej powierzchni wynosi 5 mm w odniesieniu wszystkich punktów leżących między krawędzią a liniami znajdującymi się powyżej i poniżej, które stanowią ślady punktów 20 mm wewnątrz i są mierzone normalnie w stosunku do krawędzi w dowolnym punkcie. Na wszystkich innych obszarach zderzaków zastosowanie ma minimalny promień krzywizny powierzchni wynoszący 2,5 mm. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do części zderzaka znajdujących się między punktami styku krawędzi z dwiema płaszczyznami pionowymi, z których każda ułożona jest pod kątem 15 stopni w stosunku do pionowej podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu (patrz: rysunek 1).

Rysunek 1.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200715.3.2007

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (  Dz.U. L 386 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200715.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L75 - 6 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.