Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 24

L 75/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/165/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3) (4) (5)


Ocena tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia nowej metody klasyfikacji. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/4/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny, Artykuł 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzją 96/4/WE Komisji Austria uzyskała zezwolenie na stosowanie metody klasyfikacji tusz wieprzowych zwanej „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)”. Ze względu na postęp techniczny rząd austriacki zwrócił się z wnioskiem do Komisji o zezwolenie na stosowanie nowego wzoru dla metody stosowanej na mocy decyzji 96/4/WE oraz przedstawił elementy wymagane w art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3).

(2),

Załącznik do decyzji 96/4/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 1 z 3.1.1996, str. 9. Decyzja zmieniona decyzją 97/813/WE (Dz.U. L 334 z 5.12.1997, str. 41). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, str. 6).

15.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody określanej jako »Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)«. 2. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: ŷ = 48,7719 – 0,48330 × a + 0,23127 × b gdzie: ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, a = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach w miejscu na linii środkowej przepołowionej tuszy, w jej najcieńszej części pokrywającej Musculus glutaeus medius (mięsień lędźwiowy), b = widoczna grubość mięśnia lędźwiowego w milimetrach na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona jako najkrótsza odległość między przednim (czaszkowym) końcem mięśnia lędźwiowego i górną (grzbietową) krawędzią kanału kręgowego. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 70 a 130 kilogramów.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200715.3.2007

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (  Dz.U. L 386 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L75 - 21 z 200715.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L75 - 6 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.