Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 6

L 75/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Ilości, w odniesieniu do których importerzy tradycyjni i inni przedłożyli wnioski o wydanie pozwolenia na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, przekraczają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). W odniesieniu do każdej kategorii importerów konieczne jest obecnie ustalenie proporcji ilości, która może być przywieziona w ramach pozwolenia, w stosunku do ilości określonej w składanym wniosku,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1),

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pozwolenia na przywóz, o które składane są wnioski na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, wydaje się na odsetek ilości określonej we wniosku, zgodnie z wartościami procentowymi określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2007 r. i stosuje się je do dnia 8 listopada 2007 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. wprowadzające ostateczne środki ochronne zapobiegające przywozowi niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (mianowicie mandarynek itp.) (3) w szczególności jego art. 8 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 67.

15.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/7

ZAŁĄCZNIK

Przydział procentowy Pochodzenie produktów Chińska Republika Ludowa Inne państwa trzecie

— Importerzy tradycyjni (Artykuł 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 658/2004) — Inni importerzy (Artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 658/2004)

27,884 %

Nie dotyczy

3,898 %

Nie dotyczy

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200715.3.2007

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (  Dz.U. L 386 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200715.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

 • Dz. U. L75 - 21 z 200715.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L75 - 3 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.