Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Data ogłoszenia:2007-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 8

Strona 1 z 12
L 75/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy przy ustalaniu współczynnika redukcji mającego zastosowanie w przypadku, gdy pułapy budżetowe ustalone dla niektórych systemów pomocy są przekroczone.

(4)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 przewiduje ustalanie niektórych współczynników redukcji najpóźniej do dnia 15 listopada danego roku. Do tej daty ogólny wpływ obniżek i wyłączeń mających zastosowanie do poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy może jeszcze nie być znany państwom członkowskim. Ponadto nie ma żadnej potrzeby ustalenia wspomnianych współczynników do tej daty.

(5)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 (2) przewiduje przekazywanie Komisji określonych danych. W odniesieniu do pomocy na tytoń wymagane jest powiadomienie dotyczące orientacyjnej kwoty pomocy na rok zbiorów, a nie na następny rok, jak wspomniano w lit. d) wspomnianego artykułu, co należy odpowiednio zmienić. W odniesieniu do dopłaty do bawełny zależnej od uprawy powiadomienia Komisji przewidziane w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 i w art. 171ai ust. 3 tego samego rozporządzenia pokrywają się. Należy zatem skreślić ust. 3 w art. 171ai. Zgodnie z art. 71a ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3) państwa członkowskie są zobowiązane do uwzględniania stosowania obniżek lub wyłączeń mających zastosowanie do

zmie384 zmie314 zmie384

(2)

Co więcej doświadczenie pokazuje, że ustalenie dalszych współczynników redukcji wymaganych na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 jest często trudne do wykonania przed wymaganym terminem 15 listopada danego roku. Biorąc pod uwagę, że nie ma żadnej szczególnej potrzeby ustalania tych współczynników na tak wczesnym etapie i że wystarczy, jeśli dane zostaną przekazane Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku, a w każdym przypadku przed przyznaniem jakichkolwiek płatności, należy odpowiednio zmienić art. 4. Wspomniana poprawka ma wpływ na art. 3, 61, 69, 171bb, załącznik III i załącznik VI wspomnianego rozporządzenia, które w związku z tym również należy zmienić.

(6)

(3)

W sprawozdaniu Komisji dla Rady w sprawie przeglądu pomocy na rośliny energetyczne przewidzianej w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 podkreślono potrzebę zwiększenia atrakcyjności tej pomocy zarówno dla rolników, jak i przetwórców. Należy zatem uprościć przepisy wykonawcze ustanowione w rozdziale 8 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 75 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200715.3.2007

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (  Dz.U. L 386 z 29.12.2006)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200715.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

 • Dz. U. L75 - 21 z 200715.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L75 - 6 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200715.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.