Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 4

g) »sprzedaż detaliczna« oznacza postępowanie z mięsem i/lub jego przetwarzanie oraz przechowywanie w punktach sprzedaży lub dostaw dla konsumenta końcowego; definicja ta obejmuje działalność cateringową, stołówki zakładowe, zbiorowe żywienie, restauracje i inne zbliżone rodzaje działalności związane z żywieniem, sklepy, centra dystrybucji obsługujące supermarkety i hurtownie;

h) »konsument końcowy« oznacza końcowego konsumenta mięsa rozebranego, który nie wykorzystuje tego mięsa do celów działań i działalności przedsiębiorstwa sektora spożywczego.”;


2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Wielkość i skład grupy 1. Wielkość grupy, o której mowa w art. 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, ustala się: a) podczas rozbioru tusz lub ćwierci tusz, określając liczbę tusz lub ćwierci stanowiących jedną partię dla danego zakładu dokonującego rozbioru;

b) w trakcie dalszego rozbioru lub mielenia mięsa, określając liczbę tusz lub ćwierci, których mięso stanowi jedną partię dla danego zakładu dokonującego rozbioru lub mielenia. Wielkość grupy nie może w żadnym wypadku przekraczać jednodniowej produkcji.

L 76/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

2. W chwili ustanawiania partii, o których mowa w ust. 1, podmioty gospodarcze mają obowiązek zadbać o to, aby: a) w trakcie rozbioru tusz lub ćwierci tusz wszystkie tusze lub ćwierci tusz danej partii pochodziły od zwierząt urodzonych w tym samym państwie, hodowanych w tym samych państwie lub w tych samych państwach oraz poddanych ubojowi w tym samym państwie i w tej samej ubojni; b) w trakcie dalszego rozbioru mięs, w odniesieniu do wszystkich tusz pochodzących z mięs danej partii spełniono warunek, o którym mowa w lit. a), i aby wszystkie te tusze były rozebrane w tym samym zakładzie rozbioru; c) w trakcie mielenia mięso danej partii pochodziło od zwierząt poddanych ubojowi w tym samym państwie. 3. W drodze odstępstwa od zasady przeprowadzania uboju i rozbioru tusz w tej samej ubojni i tym samym zakładzie rozbioru, o której mowa w ust. 2 lit. b), w trakcie wytwarzania mięsa rozebranego podmioty gospodarcze są upoważnione do ustanawiania partii z mięsa pochodzącego od zwierząt poddanych ubojowi w nie więcej niż trzech różnych ubojniach i tusz rozebranych w nie więcej niż trzech różnych zakładach rozbioru. 4. W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. b), w trakcie wytwarzania mięsa drobnego podmioty gospodarcze są zobowiązane przy ustanawianiu partii do przestrzegania jedynie zasady przeprowadzania uboju w tym samym państwie.”; 3) w art. 5 skreśla się ust. 1; 4) po art. 5 dodaje się artykuły w brzmieniu: „Artykuł 5a Mięso drobne 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 2 lit. b) i c) oraz ust. 5 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, podmioty gospodarcze i organizacje umieszczają na etykiecie znajdującej się na mięsie drobnym następujące informacje: a) nazwę państwa, w którym dokonuje się uboju zwierząt, z których uzyskano mięso drobne; na oznaczeniu musi znajdować się napis: »Miejsce uboju: (nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dokonuje się uboju)«; b) nazwę państwa, w którym wytwarza się mięso drobne, i numer licencji zakładu, w którym to mięso otrzymano; na oznaczeniu musi znajdować się napis: »Miejsce produkcji: (nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym wytwarza się mięso oraz numer licencji zakładu)«;

c) nazwy państw, w których urodziły się i były hodowane zwierzęta danej grupy; na oznaczeniu musi znajdować się napis: »Państwo, w którym urodziły się i były hodowane zwierzęta: (wykaz nazw państw, w których urodziły się i były hodowane zwierzęta)«.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) i c), jeżeli wszystkie zwierzęta danej grupy były urodzone, hodowane i poddane ubojowi w tym samym państwie, podmioty gospodarcze są upoważnione do używania napisu »Pochodzenie« wraz z nazwą państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym zwierzęta były urodzone, hodowane i poddane ubojowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 32 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

 • Dz. U. L76 - 22 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 16 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.