Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar)

Data ogłoszenia:2007-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 29

Strona 1 z 7
20.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar) (2007/171/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

(6)

uwzględniając decyzję Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jej art. 4 lit. a),


Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Irlandii zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu UE i Traktatu WE, oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Aby opracować SIS II, należy określić specyfikacje techniczne dotyczące sieci informatycznej i jej części składowych oraz konkretne wymogi sieciowe.

(2)

Powinno się wprowadzić odpowiednie ustalenia, dotyczące w szczególności cech jednorodnego interfejsu krajowego zlokalizowanego w państwach członkowskich, które obowiązywałyby Komisję i państwa członkowskie.

(8)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru określonego w art. 1 lit. G decyzji Rady 1999/437/WE (5) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

(3)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyjęcia w przyszłości innych decyzji Komisji odnoszących się do stworzenia SIS II, w szczególności zaś dotyczących dopracowania wymogów bezpieczeństwa.

(4)

Rozwój SIS II regulują zarówno przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2424/2001 (2), jak i decyzji 2001/886/WSiSW. Aby zagwarantować, że tworzenie całego SIS II będzie przebiegać w ramach jednego procesu wdrażania, przepisy niniejszej decyzji powinny stanowić odbicie przepisów decyzji Komisji ustanawiającej wymogi sieciowe dla SIS II, która ma zostać przyjęta na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2424/2001.

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które mieszczą się w obszarze określonym w art. 1 lit. G decyzji Rady 1999/437/WE rozumianym w powiązaniu z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (6) w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej umowy.

(9)

Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub jest z nim w inny sposób powiązana w rozumieniu art. 3 ust. 1 Aktu Przystąpienia.

(5)

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu UE i Traktatu WE, oraz art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 5 ust. 1 decyzji 2001/886/WSiSW,

(1) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1988/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 41 z 200720.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (  Dz.U. L 169 z 30.6.2005)

 • Dz. U. L79 - 40 z 200720.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L79 - 38 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Dz. U. L79 - 20 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (1. filar) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 845)

 • Dz. U. L79 - 11 z 200720.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (1)

 • Dz. U. L79 - 3 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2007 z dnia 19 marca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L79 - 1 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.