Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

Data ogłoszenia:2007-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 2

20.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/39

d) doprowadzenie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarach, o których mowa w poprzednich punktach. Artykuł 3 Konsultacje Komisja może konsultować się z grupą we wszystkich kwestiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 2005/36/WE, jak również w sposób ogólny w kwestiach związanych z rozwojem rynku wewnętrznego w obszarze zawodów regulowanych w odniesieniu do kwalifikacji. Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. W skład grupy wchodzą koordynatorzy wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie z art. 56 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE. Zastępcy członków grupy są wyznaczani przez państwa członkowskie w jednakowej liczbie. Zastępcy automatycznie przejmują obowiązki członków podczas ich nieobecności. 2. Członkowie i zastępcy członków grupy pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia. 3. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Artykuł 5 Zasady działania 1. Grupie przewodniczy Komisja.


W szczególności przedstawiciele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą być zaproszeni w charakterze obserwatorów. 4. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach lub pracach grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane. 5. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z procedurami i harmonogramem określonym przez Komisję. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję. 7. Służby Komisji mogą publikować lub umieszczać w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy. Artykuł 6 Zwrot kosztów Komisja zwraca koszty podróży jednego członka lub jego zastępcy na państwo członkowskie, ponoszone w związku z działaniami grupy, zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych. Członkowie/zastępcy, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi. Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

2. W porozumieniu z Komisją grupa może powoływać podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii podlegających zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu takie podgrupy są rozwiązywane. 3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach grupy albo dyskusjach lub pracach podgrupy ekspertów lub obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, jeżeli zdaniem Komisji jest to konieczne lub pomocne.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 41 z 200720.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (  Dz.U. L 169 z 30.6.2005)

 • Dz. U. L79 - 40 z 200720.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L79 - 29 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar)

 • Dz. U. L79 - 20 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (1. filar) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 845)

 • Dz. U. L79 - 11 z 200720.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (1)

 • Dz. U. L79 - 3 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2007 z dnia 19 marca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L79 - 1 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.