Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

Data ogłoszenia:2007-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38

Strona 1 z 2
L 79/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych (2007/172/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

zakres kompetencji tych koordynatorów obejmuje promowanie jednolitego stosowania wspomnianej dyrektywy i zbieranie wszystkich informacji związanych z jej stosowaniem. Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3),


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) Traktatu nakłada na Wspólnotę i państwa członkowskie zadanie likwidacji przeszkód w zakresie swobodnego przepływu osób i usług. Dla obywateli państw członkowskich swobodny przepływ oznacza w szczególności możliwość wykonywania zawodu, jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub jako pracownik najemny, w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskali oni kwalifikacje zawodowe. Ponadto art. 47 Traktatu ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu w pełni wykwalifikowanych pracowników w obszarze zawodów regulowanych w odniesieniu do kwalifikacji.

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1) została przyjęta w celu zapewnienia swobodnego przepływu w pełni wykwalifikowanych pracowników w obszarze, w którym dostęp do wykonywania zawodu jest przez państwa członkowskie regulowany w odniesieniu do kwalifikacji. Dyrektywa ta konsoliduje piętnaście obowiązujących dyrektyw i ma na celu uproszczenie istniejących systemów uznawania oraz dalsze ułatwianie czasowego świadczenia usług. W celu wykonania tej dyrektywy i rozwoju rynku wewnętrznego, na którym zawody są regulowane w odniesieniu do kwalifikacji, Komisja może potrzebować wsparcia ekspertów z organu doradczego.

Artykuł 1 Grupa koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych Grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, zwaną dalej „grupą”, ustanawia się z dniem opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Zadania Do zadań grupy należy:

(3)

Należy zatem ustanowić grupę ekspertów w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz określić jej zadania i strukturę.

a) nawiązanie współpracy między władzami państw członkowskich a Komisją w kwestiach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych; b) nadzorowanie rozwoju działań mających wpływ na zawody regulowane w odniesieniu do kwalifikacji; c) ułatwienie wprowadzenia w życie dyrektywy 2005/36/WE, w szczególności poprzez przygotowanie dokumentów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, takich jak wytyczne wyjaśniające;

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(4)

Grupa ekspertów powinna pomagać w rozwijaniu rynku wewnętrznego w obszarze, w którym dostęp do wykonywania zawodu jest regulowany w odniesieniu do kwalifikacji.

(5)

W skład grupy koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych powinni wchodzić krajowi koordynatorzy wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE. Zgodnie z tą dyrektywą

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2006/100/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 41 z 200720.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (  Dz.U. L 169 z 30.6.2005)

 • Dz. U. L79 - 40 z 200720.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L79 - 29 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar)

 • Dz. U. L79 - 20 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (1. filar) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 845)

 • Dz. U. L79 - 11 z 200720.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (1)

 • Dz. U. L79 - 3 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2007 z dnia 19 marca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L79 - 1 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.