Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 29

Strona 1 z 3
13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/25/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), a w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

zwraca uwagę na zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób wirusowych, takich jak grypa ptaków czy rzekomy pomór drobiu, z powodu przywozu ptactwa innego niż drób oraz określa dostępne narzędzia i możliwości, które mogą zmniejszyć rozpoznane zagrożenia dla zdrowia zwierząt związane z przywozem takiego ptactwa. Ponadto opinia wskazuje na fakt, że rzadko możliwe jest odróżnienie z całkowitą pewnością ptaków „złowionych w środowisku naturalnym” od ptaków „wyhodowanych w niewoli”, jako że różne sposoby znakowania można stosować do różnych rodzajów ptactwa bez możliwości rozróżnienia między nimi. Wnioski te można także zastosować do przemieszczania ptaków domowych z krajów trzecich. W celu zagwarantowania jasnego rozróżnienia między ptakami żyjącymi w niewoli złowionymi w środowisku naturalnym w celu przywozu o charakterze handlowym a ptakami domowymi, przemieszczanie żywych ptaków domowych powinno nadal podlegać ścisłym warunkom, bez różnicy ze względu na kraj pochodzenia, w celu zachowania statusu ptactwa domowego i aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych chorób wirusowych. Dlatego stosowanie środka ustanowionego w decyzji 2005/759/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r. Decyzja 2005/759/WE została kilkakrotnie zmieniona od momentu jej wejścia w życie. Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2005/759/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa w południowo-wschodniej Azji w 2004 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej choroby. Środki te obejmują w szczególności decyzję Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (2). Decyzja 2005/759/WE ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.

(5)

(2)

Ogniska ptasiej grypy wywołane wysoce zjadliwym szczepem wirusa grypy ptaków H5N1 nadal wykrywa się regularnie w niektórych państwach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), także w państwach niedotkniętych wcześniej tą chorobą. Choroba ta nie została zatem jeszcze zwalczona. Ponadto, w dalszym ciągu w różnych krajach na całym świecie zdarzają się przypadki zarażenia ludzi, a nawet zgony wywołane bliskim kontaktem z zarażonymi ptakami. Na wniosek Komisji panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt (AHAW) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął na swoim posiedzeniu w dniach 26 i 27 października 2006 r. opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem do Wspólnoty dzikiego ptactwa innego niż drób. Opinia

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Przemieszczanie z państw trzecich 1. Państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie żywych ptaków domowych z państw trzecich wyłącznie w przypadku, gdy przesyłka składa się z nie więcej niż pięciu ptaków oraz: a) ptaki pochodzą z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem kompetencji komisji regionalnej wymienionej w załączniku I część A; lub

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.