Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 35

Strona 1 z 4
13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/26/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego lit. f), akapit pierwszy, rozdziału 4 sekcji B załącznika VI, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Ponadto niektóre zakłady mleczarskie w Bułgarii mają moce i wyposażenie zdolne przetwarzać mleko spełniające i mleko niespełniające wymagań na odrębnych liniach produkcyjnych. Zakłady te należy umieścić w wykazie zawartym w rozdziale II do tego dodatku. Zatem należy zmienić odpowiednio dodatek do załącznika VI do Aktu o Przystąpieniu. Dla zachowania Przejrzystości dodatek należy zastąpić tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznaje Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). W rozdziale I wymieniono niektóre zakłady, którym zezwolono na przetwarzanie mleka niespełniającego wymagań, a w rozdziale II dodatku do załącznika VI do tego Aktu wymienione są niektóre zakłady, które uzyskały zezwolenie na przetwarzanie zarówno mleka spełniającego, jak i niespełniającego wymagań, pod warunkiem że odbywa się ono na odrębnych liniach produkcyjnych. Pewna liczba zakładów wymienionych obecnie w rozdziale I tego dodatku zaprzestała działań objętych okresami przejściowymi. Zakłady te powinny zostać zatem wykreślone z tego wykazu. W związku z ewolucją jakości surowego mleka i obecnym udziałem produkcji surowego mleka w Bułgarii, która niezgodna jest z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 853/2004, niektóre zakłady należy wpisać do wykazu zawartego w rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu o Przystąpieniu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz od dnia wejścia w życie Aktu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

L 8/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

ZAŁĄCZNIK „Dodatek do załącznika VI ROZDZIAŁ I Wykaz zakładów mleczarskich przetwarzających mleko niespełniające wymagań, o których mowa w rozdziale 4 sekcja B lit. a) załącznika VI

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

Region Blagoevgrad – nr 1 1 2 3 0112003 0112013 0112014 ET »Vekir” ET »Ivan Kondev” Stopanski dvor ET »Veles-Kostadin Velev” ul. »Golak” 14 s. Godlevo gr. Razlog gr. Razlog

Region Burgas – nr 2 4 5 6 7 8 0212005 0212028 0212037 0212038 0212047 ET »Dinadeks DN 76” ul. »Industrialna” 1 »Vester” OOD »Megakomers” OOD »Klas” OOD »Komplektstroy” EOOD gr. Burgas s. Sigmen s. Lyulyakovo obsht. Ruen s. Galabets obsht. Pomorie s. Veselie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.