Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 45

Strona 1 z 4
13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


w celu spełnienia wymagań strukturalnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Od 2004 r. liczba zakładów spełniających wspólnotowe wymagania strukturalne wzrosła z 12 do 123.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Jednakże wartość procentowa surowego mleka, które spełnia wymogi higieny ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, dostarczanego do zakładów przetwórczych, które spełniają wymagania strukturalne rozporządzenia (WE) nr 852/2004, wzrosła tylko nieznacznie. W 2005 r. z łącznej produkcji surowego mleka krowiego wynoszącej 5,6 mln ton rocznie dostarczono do zakładów przetwórczych 0,38 mln ton surowego mleka spełniającego wymagania UE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Z uwagi na obecną sytuację stosowne jest ustanowienie środków przejściowych w odniesieniu do organizacji sektora mleczarskiego w Rumunii.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego dotyczące higieny środków spożywczych, oparte na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Rozporządzenie przewiduje, że podmioty działające na rynku żywności spełniają wymagania strukturalne oparte na wspomnianych zasadach. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) uzupełnia zasady ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Zasady ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 obejmują specyficzne wymagania dla zakładów mleczarskich, a także wymogów higieny dotyczących surowego mleka i przetworów mlecznych.

(5)

W tym zakresie załącznik VII rozdział 5 podsekcja I lit. c) Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii uprawnia tymczasowo niektóre zakłady mleczarskie, które nie spełniają wymagań strukturalnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 do odbioru dostaw surowego mleka niespełniającego odpowiednich wymogów higieny ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 („mleko niespełniające wymagań UE”).

(6)

(2)

Rumunia ma przystąpić do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 2007 r. Przygotowując się do przystąpienia, zakłady mleczarskie przechodzą niezbędne reformy strukturalne

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1662/2006 (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 1).

Gospodarstwa produkujące mleko, które nie spełniają wymogów higieny określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 i zakłady mleczarskie, które nie spełniają wymagań strukturalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 są rozproszone po całym terytorium Rumunii. W związku z tym, niektóre z zakładów spełniających wymagania odbierają zarówno surowe mleko spełniające odpowiednie wymogi higieny określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 („mleko spełniające wymagania UE”), jak i mleko niespełniające wymagań UE. Dlatego wprowadzanie do obrotu produktów końcowych przez zakłady spełniające wymagania powinno być ograniczone do terytorium Rumunii. Ponadto wykaz takich zakładów spełniających wymagania należy określić w niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.