Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 51

Strona 1 z 4
13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/28/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,


(6)

2006/858/WE dodano nową strefę zamkniętą G do załącznika I do decyzji 2005/393/WE, by objąć trzy przedmiotowe prowincje południowej Sardynii. Jednakże nie dodano wzmianki o tej strefie do odnośnych przepisów decyzji 2005/393/WE. Zatem dla większej przejrzystości należy uzupełnić wykaz stref, o których mowa w art. 2 decyzji 2005/393/WE. Należy zatem 2005/393/WE. odpowiednio zmienić decyzję

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku z chorobą niebieskiego języka. W dniu 20 listopada 2006 r. Hiszpania poinformowała Komisję o wykryciu serotypu 4 wirusa występującego na peryferyjnym obszarze strefy zamkniętej E. W związku z powyższym zasięg tej strefy powinien być rozszerzony z uwzględnieniem dostępnych danych dotyczących ekologii wektora i obecnej sytuacji meteorologicznej. W dniu 21 listopada 2006 r. Niemcy poinformowały Komisję o wystąpieniu nowych ognisk choroby niebieskiego języka w Dolnej Saksonii. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy zmienić zasięg stref zamkniętych w Niemczech. W związku z powiadomieniem o przypadkach choroby niebieskiego języka na początku listopada 2006 r., z uwagi na wykrycie nowego serotypu, decyzją

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: „Strefy zamknięte wyznacza się w ramach ogólnych obszarów geograficznych wymienionych dla stref ustanowionych w załączniku I.” 2) W załączniku I wprowadza się z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. zmiany zgodnie

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000 , str. 74. (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/858/WE (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 26).

L 8/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. Wykaz stref zamkniętych w strefie E (serotyp 4) odnoszący się do Hiszpanii otrzymuje następujące brzmienie: „Hiszpania: — Autonomiczny Region Estramadury: prowincje Cáceres, Badajoz; — Autonomiczny Region Andaluzji: prowincje Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (okręgi Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla; — Autonomiczny Region Kastylii-La Manchy: prowincje Albacete (okręg Alcaraz), Ciudad Real, Toledo; — Autonomiczny Region Kastylii i Leonu: prowincje Avila (okręgi Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (okręgi Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros); — Autonomiczny Region Madrytu: prowincje Madryt (okręgi Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.