Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 59

13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/30/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu ułatwienia przejścia od obecnego systemu w Bułgarii i Rumunii do systemu wynikającego ze stosowania weterynaryjnych przepisów wspólnotowych właściwe jest ustanowienie środków przejściowych dla wprowadzania do obrotu tych produktów.


uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(5)

Środki te powinny uwzględniać pochodzenie tych produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i zapasy opakowań i materiału do pakowania i etykietowania z wydrukowanymi znakami.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii (2),

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Od dnia 1 stycznia 2007 r. produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane w Bułgarii i Rumunii (nowe państwa członkowskie) będzie trzeba wprowadzać do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi, w szczególności w odniesieniu do struktury i higieny w zakładach oraz kontroli i znaku jakości zdrowotnej produktów.

Artykuł 1 Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego, które:

a) są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 853/2004, i

(2)

W szczególności produkty te będą podlegać wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4).

b) zostały uzyskane w zakładach w Bułgarii i Rumunii do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2 1. Produkty, o których mowa w art. 1, mogą od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. być wprowadzane do obrotu w nowych państwach członkowskich pochodzenia pod warunkiem, że są oznaczone znakiem krajowym wymaganym w tym nowym państwie członkowskim dla produktów pochodzenia zwierzęcego zdatnych do spożycia przez ludzi przed dniem 1 stycznia 2007 r.

(3)

Niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane w Bułgarii i Rumunii przed dniem 1 stycznia 2007 r. mogą być składowane po tej dacie. Te produkty pochodzenia zwierzęcego mogą nie spełniać wszystkich wymogów weterynaryjnych Wspólnoty.

Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11. (2) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203. 3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. ( (4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1662/2006 (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 1).

(1)

2. Zgodnie z dyrektywą Rady 89/662/EWG (5), w szczególności jej art. 3, państwa członkowskie gwarantują, że produkty, o których mowa, w ust. 1 nie są przedmiotem obrotu między państwami członkowskimi.

(5) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

L 8/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 państwa członkowskie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. zezwalają na handel produktami, o których mowa w art. 1, uzyskiwanymi w zakładach posiadających zezwolenie na wywóz do Wspólnoty, pod warunkiem że te produkty: a) posiadają wspólnotowy znak eksportowej jakości zdrowotnej lub wspólnotowy znak identyfikacyjny odnośnych zakładów, przewidziany w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004; b) towarzyszy im dokument przewidziany w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w którym właściwy organ nowego państwa członkowskiego pochodzenia zaświadcza, co następuje: „Wytworzono przed dniem 1 stycznia 2007 r., zgodnie z decyzją Komisji 2007/30/WE wersja ostateczna”. Artykuł 4 Zapasy uprzednio wydrukowanego materiału do opakowywania i do pakowania oraz etykiet posiadających znak wymagany

w nowym państwie członkowskim pochodzenia dla produktów pochodzenia zwierzęcego zdatnych do spożycia przez ludzi przed dniem 1 stycznia 2007 r. mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2007 r. w celach wprowadzania do obrotu krajowego, jak przewidziano art. 2.

Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.