Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 66

Tytuł:

Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 66

L 8/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKT ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu (2007/32/WE)

ZARZĄD,

uwzględniając akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (1) (dalej zwany „regulaminem pracowniczym”), w szczególności jego załącznik 1, a także mając na uwadze, że zmiana wykazu stanowisk Europolu w sposób przedstawiony w załączniku 1 regulaminu pracowniczego leży w gestii Zarządu stanowiącego jednomyślnie,


PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustęp 1 załącznika 1 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK 1

Stanowiska pracy w Europolu 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, następujące stanowiska są w szczególności uważane za stanowiska pracy w Europolu: Dyrektor Zastępcy dyrektora Zastępcy dyrektora Kontroler finansowy Sekretarz Zarządu Szef jednostki dyrekcji/Sekretariat służby ds. nadzoru korporacyjnego Analiza Wyspecjalizowane obszary ochrony prawa Sekretariat służby ds. poważnej przestępczości Zasoby ludzkie Komunikacja korporacyjna/Public relations Bezpieczeństwo

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 23. Akt ostatnio zmieniony aktem Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 311 z 19.12.2006, str. 1).

13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/67

Szef jednostki

Finanse Sprawy prawne Dostawy Wyspecjalizowane obszary zarządzania informacją i technologią Sekretariat służby ds. zarządzania informacją i technologią Służby ogólne Integralność informacji

Asystent kontrolera finansowego: Pierwsi oficerowie Wyspecjalizowane obszary ochrony prawa Sekretariat służby ds. poważnej przestępczości Analiza Zasoby ludzkie – rekrutacja Komunikacja korporacyjna/Public relations Normy i integralność korporacyjna Pierwsi oficerowie Sekretariat Zarządu Wyspecjalizowane obszary zarządzania informacją i technologią Sekretariat służby ds. zarządzania informacją i technologią Integralność informacji Wsparcie dyrekcji/Sekretariat służby ds. nadzoru korporacyjnego Komunikacja korporacyjna/Public relations Sprawy prawne Dostawy Finanse Zasoby ludzkie – wyspecjalizowane obszary zarządzania zasobami ludzkimi [Bezpieczeństwo – ochrona] (*) Służby ogólne Tłumacz Drudzy oficerowie Wyspecjalizowane obszary ochrony prawa Sekretariat służby ds. poważnej przestępczości Analiza Drudzy oficerowie Biuro kontrolera finansowego Sekretariat Zarządu Wyspecjalizowane obszary zarządzania informacją i technologią Sekretariat służby ds. zarządzania informacją i technologią Integralność informacji

L 8/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

Wsparcie dyrekcji/Sekretariat służby ds. nadzoru korporacyjnego Sprawy prawne Zasoby ludzkie Finanse Dostawy Komunikacja korporacyjna/Public relations [Bezpieczeństwo – ochrona] (*) Służby ogólne Tłumacz Asystenci dyrekcji Asystenci Asystenci dyrektora i jego zastępców Asystenci administracyjni (wszelkich odpowiednich służb i jednostek) Asystenci administracyjni w biurze kontrolera finansowego i w sekretariacie Zarządu Asystenci techniczni (**) * Asystenci tymczasowi (***) Asystenci Inny personel Asystenci analityczni Wyspecjalizowani kierowcy (*) Kierowcy * [Oficerowie ds. bezpieczeństwa – ochrony] (*) * Operatorzy * Pracownik wykwalifikowany * Wykaz może zostać zmieniony na mocy jednomyślnej decyzji Zarządu (****). ___________ (*) Wynagrodzenia personelu ochrony będą nadal płacone zgodnie z ustaleniami miejscowymi, póki pracownicy tej kategorii będą opłacani głównie przez rząd Niderlandów. W celu podkreślenia tej zależności stanowiska te zostały ujęte w nawiasach kwadratowych. (**) Objaśnienie: zgodnie z ust. 5 załącznika 1 do regulamiu pracowniczego wszystkie stanowiska zaznaczone gwiazdką są stanowiskami zajmowanymi przez pracownikówi miejscowych, zgodnie z art. 3 regulaminu pracowniczego. (***) Umowa o pracę maksymalnie na okres jednego roku (stanowiska tymczasowe mają na celu uzupełnienie pilnego, wyjątkowego i nieprzewidzianego braku personelu w ramach budżetu Europolu, zgodnie z planem zatrudnienia Europolu). Zasadniczo obsadzanie tych stanowisk jest ograniczone do przypadków, w których nie powiodła się normalna procedura rekrutacji lub w których wyłoniony w ramach rekrutacji pracownik jest nieobecny z powodu długiej choroby. (****) Ustęp otrzymał nowe brzmienie wraz z aktem Rady z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. C 112 z 12.4.2001, str. 1).” Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu. Sporządzono w Hadze, dnia 29 listopada 2006 r.

Kari RANTAMA

Przewodniczący Zarządu

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.