Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1201) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 11

Strona 1 z 2
21.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1201)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/174/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4, załącznik A część II pkt 7 i załącznik D część I pkt E,

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do regionu Emilia-Romagna, prowincji Novara i Verbania w regionie Piemonte, prowincji Livorno, Lucca i Siena w regionie Toscana oraz prowincji Belluno i Padova w regionie Veneto, w celu uznania tych prowincji i tego regionu za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne od gruźlicy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie, ich części lub regiony mogą zostać uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem wypełnienia niektórych warunków wymienionych w tej dyrektywie.

(5)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do prowincji Torino w regionie Piemonte, prowincji Firenze w regionie Toscana oraz regionu Veneto, w celu uznania tych prowincji i tego regionu za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne od brucelozy.

(2)

Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do prowincji Savona w regionie Liguria, prowincji Oristano w regionie Sardinia i regionu Veneto, w celu uznania tych prowincji i tego regionu za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/290/WE (Dz.U. L 106 z 19.4.2006, str. 21).

L 80/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2007

(6)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Włochy, przedmiotowe prowincje i regiony powinny zostać uznane za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne odpowiednio od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła. Również Polska przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do regionu śląskiego, w celu uznania tego regionu za region państwa członkowskiego oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła. Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Polskę przedmiotowy region powinien zostać uznany za region państwa członkowskiego oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2003/467/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 15 z 200721.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (  Dz.U. L 363 z 20.12.2006)

 • Dz. U. L80 - 9 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L80 - 7 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L80 - 5 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L80 - 3 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L80 - 1 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.