Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2007-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 3

21.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

i

Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:


warunków art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 245/2001. Należy zatem przewidzieć, że uprawnieni główni przetwórcy w nowych państwach członkowskich producentach oraz uprawnieni główni przetwórcy, którym właściwy organ nie przyznał jeszcze uprawnienia w następstwie złożenia wniosku, przekazują krajowym organom kontrolnym informacje dotyczące ilości słomy i włókna z lnu i konopi, które przechowują w formie zapasów przed rozpoczęciem roku gospodarczego 2007/2008. Należy również przewidzieć kontrole przeprowadzane przez organy kontrolne oraz ustanowić system kar.

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1) przewiduje pomoc dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej uprawianych na włókno. Pomoc ta przyznawana jest upoważnionym głównym przetwórcom.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (2), pomoc dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej jest wypłacana do włókna z lnu i konopi jedynie wtedy, gdy włókno to pochodzi ze słomy objętej umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia lub umowami o przetwórstwo, w odniesieniu do których złożono pojedynczy wniosek przewidziany w części II, tytule II, rozdziale I rozporządzenia (WE) nr 796/2004 (3) za dany rok gospodarczy.

Artykuł 1 1. W Bułgarii i Rumuni (dalej zwanymi „nowymi państwami członkowskimi producentami”) uprawnieni główni przetwórcy w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1673/2000 oraz główni przetwórcy, którzy złożyli wniosek o uprawnienie, a którym właściwy organ jeszcze nie przyznał tego uprawnienia, przekazują właściwemu organowi, najpóźniej dnia 31 lipca 2007 r., zapasy słomy lnianej, słomy konopnej, długich włókien lnianych, krótkich włókien lnianych oraz włókien konopi, które posiadają do dnia 30 czerwca 2007 r.

(3)

Dlatego też, w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi producentami”), włókno z lnu i konopi otrzymane ze słomy wyprodukowanej przed rokiem gospodarczym 2007/2008 nie spełnia warunków kwalifikacji do przyznania pomocy. Należy zatem ustanowić środki przejściowe w celu umożliwienia stosowania tego przepisu do przetwórców z Bułgarii i Rumunii.

2. Właściwe organy nowych państw członkowskich producentów kontrolują na miejscu prawdziwość informacji, o których mowa w ust. 1, u co najmniej 50 % głównych przetwórców, o których mowa w ust. 1.

(4)

Środki te powinny obejmować właściwe przepisy dotyczące kontroli w celu zapewnienia przestrzegania

3. Nowe państwa członkowskie producenci określają kary, jakie należy stosować w przypadku braku informacji, informacji przekazanych z opóźnieniem, informacji niepełnych lub nieprawdziwych. Kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(1) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52). (3) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 81).

4. Nowe państwa członkowskie producenci przekazują Komisji, najpóźniej dnia 31 stycznia 2008 r., zestawienie ilości produktów określonych w ust. 1 będących w zapasie na dzień 30 czerwca 2007 r., tam, gdzie to konieczne, dostosowanych w następstwie kontroli przewidzianych w ust. 2, oraz zestawienie kar zastosowanych na mocy ust. 3.

L 80/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 15 z 200721.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (  Dz.U. L 363 z 20.12.2006)

 • Dz. U. L80 - 11 z 200721.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1201) (1)

 • Dz. U. L80 - 9 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L80 - 7 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L80 - 5 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L80 - 1 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.