Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

Data ogłoszenia:2007-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 7

21.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Wnioski o pozwolenia na przywóz dotyczące okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1431/94. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2007 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 (2), ustanawia szczegółowe zasady stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień dotyczących przywozu przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 (3) otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne. Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2007 r. w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. (2) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 407/2006 (Dz.U. L 407 z 30.12.2006, str. 150). (3) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3).

L 80/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2007

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla pozwoleń na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. (w %)

Ogólna ilość dostępna w podokresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r. (w tonach)

09.4410 09.4411 09.4412 09.4420 09.4421 09.4422

1,765362 — 1,087345 1,612924 6,666857 1,748415

2 358,007 3 825,000 825,004 450,006 175,002 621,255

„—”: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 15 z 200721.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (  Dz.U. L 363 z 20.12.2006)

 • Dz. U. L80 - 11 z 200721.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1201) (1)

 • Dz. U. L80 - 9 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L80 - 5 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L80 - 3 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L80 - 1 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.