Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

Data ogłoszenia:2007-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 9

21.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

Artykuł 1 1. Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2497/96 stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 (2) ustanawia procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael.

2. Wnioski o pozwolenia na przywóz dotyczące okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2497/96.

(2)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2007 r. w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. (2) Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1937/2006 (Dz.U. L 407 z 30.12.2006, str. 143).

L 80/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2007

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla pozwoleń na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. (w %)

Ogólna ilość dostępna w podokresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2007 r. (w tonach)

09.4091 09.4092

— 8,264526

420,0 392,001

„—”: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 80 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 15 z 200721.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (  Dz.U. L 363 z 20.12.2006)

 • Dz. U. L80 - 11 z 200721.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1201) (1)

 • Dz. U. L80 - 7 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L80 - 5 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L80 - 3 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L80 - 1 z 200721.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.