Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

Data ogłoszenia:2007-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 1

Strona 1 z 10
22.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji,


15 listopada 2006 r. ustanawiające instrument na rzecz stabilności (5), rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na całym świecie (6), rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowy dla współpracy z krajami uprzemysłowionymi i innymi krajami i terytoriami o wysokim dochodzie (7). Niniejsze rozporządzenie jest instrumentem uzupełniającym, którego celem jest wspieranie promocji wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem oraz stosowanie sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiału jądrowego w państwach trzecich.

(2)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Awaria w Czarnobylu w 1986 r. uzmysłowiła wszystkim globalne znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. Dla wykonania celu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej („Traktat Euratom”) jakim jest stworzenie warunków bezpieczeństwa koniecznych do wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Wspólnota”) powinna mieć możliwość wspierania bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich. Na mocy decyzji Komisji 1999/819/Euratom (8) Wspólnota przystąpiła do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego z 1994 r., która ma m.in. na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie. Na mocy decyzji Komisji 2005/510/Euratom (9) Wspólnota przystąpiła także do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi, która ma m.in. na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi na całym świecie. Obie konwencje zmierzają do osiągnięcia tych celów poprzez poprawę działań na szczeblu krajowym oraz lepszą współpracę międzynarodową z uwzględnieniem, w razie potrzeby, współpracy związanej z bezpieczeństwem.

(1)

Wspólnota Europejska udziela państwom trzecim znacznego wsparcia gospodarczego, finansowego, technicznego, humanitarnego i makroekonomicznego. W celu poprawy skuteczności pomocy zewnętrznej dostarczanej przez Wspólnotę Europejską opracowano nowe ramy planowania i zapewniania wsparcia, w tym następujące rozporządzenia: rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia przedakcesyjnego (IPA) (2) w celu objęcia pomocą Wspólnoty krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października ustanawiające przepisy ogólne ustanawiające instrument sąsiedztwa i partnerstwa europejskiego (3), rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowy dla rozwoju instrurozporządzenie (WE) mentu współpracy (4), nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

(3)

(1) Opinia z dnia 14 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82. (3) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1. (4) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41.

(5) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 1. (6) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 1. (7) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, str. 41. Sprostowanie w Dz.U. L 29 z 3.2.2007, str. 16. (8) Dz.U. L 318 z 11.12.1999, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją 2004/491/Euratom (Dz.U. L 172 z 6.5.2004, str. 7). (9) Dz.U. L 185 z 16.7.2005, str. 33.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 30 z 200722.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L81 - 28 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L81 - 26 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 22 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L81 - 19 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

 • Dz. U. L81 - 17 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L81 - 15 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L81 - 13 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 11 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.