Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2007-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 11

22.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

Towarów przyjętej zgodnie z zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2004 r. oraz w wyniku dostosowania Nomenklatury Scalonej do Zharmonizowanego Systemu 2007, od dnia 1 stycznia 2007 r. produkty możliwe do zaklasyfikowania do kodu CN 8528 21 90 będą klasyfikowane do kodu CN 8528 59 90 Nomenklatury Scalonej.


uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

W Nomenklaturze Scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (1) dla monitorów ustalono kody CN 8528 51 00, 8528 59 10 oraz 8528 59 90.

(2)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 493/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zawieszono całkowicie, na ograniczony okres, autonomiczne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej dla monitorów wykorzystujących technikę wyświetlaczy ciekłokrystalicznych o przekątnej ekranu nieprzekraczającej 48,5 cm oraz o współczynniku kształtu obrazu 4:3 lub 5:4 i możliwych do zaklasyfikowania do kodu CN 8528 21 90.

Ponieważ zawieszenie wprowadzane niniejszym rozporządzeniem jest przedłużeniem zawieszenia wprowadzonego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005, które wygasło w dniu 31 grudnia 2006 r., oraz ponieważ przerwa w traktowaniu taryfowym monitorów, objętych tym zawieszeniem, nie leży w interesie Wspólnoty, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie i mieć zastosowanie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 59 90 w dziale 85, sekcja XVI, części drugiej „Tabela stawek celnych” otrzymuje brzmienie:

(3)

To zawieszenie wygasło z dniem 31 grudnia 2006 r.

(4)

Ze względu na interes konsumentów, w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji i wzrostu konsumpcji we Wspólnocie oraz w celu pobudzenia handlu między państwami członkowskimi a krajami trzecimi, w interesie Wspólnoty leży przedłużenie aktualnie obowiązującego zawieszenia autonomicznych stawek celnych na niektóre rodzaje monitorów zaklasyfikowanych do kodu CN 8528 59 90 na okres kolejnych dwóch lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

„14 (*) ___________ (*) Należności celne zawieszone autonomicznie do dnia 31 grudnia 2008 r. dla monitorów o przekątnej ekranu nieprzekraczającej 48,5 cm oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 (kod TARIC 8528 59 90 30).”.

(5)

W wyniku zmian w nomenklaturze dołączonej jako załącznik do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 129/2007 (Dz.U. L 56 z 23.2.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

L 81/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r. W imieniu Rady

Horst SEEHOFER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 30 z 200722.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L81 - 28 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L81 - 26 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 22 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L81 - 19 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

 • Dz. U. L81 - 17 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L81 - 15 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L81 - 13 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.