Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 22

Strona 1 z 2
L 81/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


środków finansowych i określenie produktów, które mogą zostać wycofane z zapasów interwencyjnych, a, z drugiej strony, zezwolenie, w warunkach przewidzianych w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, na przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty w celu umożliwienia realizacji zmienionego planu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1539/2006.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., kiedy to Rumunia i Bułgaria stały się państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (2), Komisja przyjęła w drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1539/2006 (3) plan podziału zasobów pomiędzy państwa członkowskie, który ma być finansowany w ramach środków budżetowych na rok 2007 celem rozdysponowania żywności na rzecz osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie. Plan powinien określić w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego stosującego ten środek, maksymalne zasoby finansowe udostępnione w celu realizacji części planu przypadającej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami wszystkich odpowiednich komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 1539/2006 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Wspomniany plan należy dostosować w taki sposób, aby Rumunia mogła uczestniczyć w tym wspólnotowym działaniu w 2007 r. W odniesieniu do Rumunii dostosowanie to musi obejmować, z jednej strony, przyznanie

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). 2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 209/2007 (Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 21). (3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

22.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/23

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

L 81/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2007

ZAŁĄCZNIK W rozporządzeniu (WE) nr 1539/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli w lit. a) wprowadza się następujące zmiany: i) po wierszu dotyczącym Portugalii wprowadza się następujący wiersz:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 30 z 200722.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L81 - 28 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L81 - 26 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 19 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

 • Dz. U. L81 - 17 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L81 - 15 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L81 - 13 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 11 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L81 - 1 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.