Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 30

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2007-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 30

Strona 1 z 3
L 81/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:


i rozbrojenia w Federacji Rosyjskiej kontynuowany na mocy wspólnego działania 2003/472/WPZiB (3), które wygasło dnia 24 czerwca 2004 r. Decyzja 2001/493/WPZiB (4) wdrażająca wspólne działanie 1999/878/WPZiB obejmowała pierwszy projekt wsparcia budowy infrastruktury związanej z niszczeniem gazów paralityczno-drgawkowych składowanych w Szczuczie (Federacja Rosyjska). Projekt ten został sfinalizowany 28 stycznia 2005 r.

(1)

Układ o partnerstwie i współpracy ustanawiający partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1), wspiera, między innymi, zwiększanie zbieżności stanowisk w sprawach międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyczyniając się przez to do wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności.

(5)

Unia Europejska nadal wspiera cel i zasady inicjatywy globalnego partnerstwa G8, a także wspólne działania zmierzające do redukcji zagrożenia oraz bezpiecznej likwidacji zasobów związanych z BMR w Federacji Rosyjskiej.

(6) (2)

Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów weszła w życie w Federacji Rosyjskiej dnia 5 grudnia 1997 r.

Realizowany jest projekt obejmujący wielu darczyńców w celu udzielenia wsparcia na rzecz zniszczenia broni chemicznej w Szczucziem, który jest koordynowany przez Zjednoczone Królestwo. Dostawa związanego z nim wyposażenia jest zaplanowana na dzień 31 października 2007 r.

(3)

W dniach 25 i 26 czerwca 2002 r. w Kananaskis przywódcy państw G8 zainicjowali globalne partnerstwo przeciwko rozprzestrzenianiu broni i materiałów masowego rażenia, zgodnie z którym państwa te zdecydowały o wspieraniu określonych projektów współpracy, początkowo w Federacji Rosyjskiej, mające na celu rozwiązywanie problemów nierozprzestrzeniania, rozbrojenia, zwalczania terroryzmu oraz kwestie bezpieczeństwa jądrowego.

(7)

Unia Europejska nadal udziela wsparcia Federacji Rosyjskiej w jej dążeniu do bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska likwidacji lub przekształcenia infrastruktury, wyposażenia i potencjału naukowego związanego z bronią masowego rażenia (BMR).

(8) (4)

Wspólne działanie 1999/878/WPZiB ustanowiło program współpracy UE na rzecz nierozprzestrzeniania

(2)

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową z dnia 9 lipca 2002 r. (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 22). (2) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 11. Wspólne działanie zmienione decyzją 2002/381/WPZiB (Dz.U. L 136 z 24.5.2002, str. 1).

W dniu 12 grudnia 2003 r. Unia Europejska przyjęła strategię przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, która, między innymi, propaguje stabilizację w środowiska międzynarodowego i regionalnego, co stanowi warunek zwalczania rozprzestrzeniania BMR.

(3) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 69. (4) Dz.U. L 180 z 3.7.2001, str. 2.

22.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/31

(9)

Działania Unii Europejskiej wspierające globalne partnerstwo będą prowadzone równolegle z działaniami innych podmiotów i będą koordynowane w największym możliwym stopniu w celu uniknięcia niepotrzebnego powielania.

2. Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że żadne kwoty finansowania wstępnego nie pozostają własnością Wspólnoty. Wydatki są kwalifikowalne od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 81 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 28 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L81 - 26 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 22 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L81 - 19 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

 • Dz. U. L81 - 17 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L81 - 15 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L81 - 13 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 11 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L81 - 1 z 200722.3.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.