Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 1

Strona 1 z 3
23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej „umową AKP-WE”), uwzględniając decyzję nr 5/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 czerwca 2005 r. dotyczącą środków przejściowych obejmujących okres od dnia podpisania do dnia wejścia w życie zmienionej Umowy o Partnerstwie AKP-WE (2), uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (3), uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej i zarządzania nią na mocy Protokołu finansowego do umowy o partnerstwie między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisanej w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej krajom i terytoriom zamorskim, do których ma zastosowanie część czwarta Traktatu WE (4) (zwaną dalej „umową wewnętrzną”), w szczególności jej art. 31, uwzględniając wniosek Komisji,


W dniu 27 marca 2003 r. Rada przyjęła rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (6), które ustanawia ramy prawne dla zarządzania finansami w ramach 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). Podstawę tego rozporządzenia stanowi rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (7) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”). Decyzja nr 2/2002 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie art. 28, 29 i 30 załącznika IV do umowy z Kotonu (8) określa ogólne przepisy i warunki ogólne mające zastosowanie do finansowanych przez EFR zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, jak również zasady regulujące procedurę, postępowanie pojednawcze i postępowanie arbitrażowe dotyczące takich zamówień. Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać planowane zmiany do załącznika IV zmienionej umowy AKP-WE, które będą się odnosiły w sposób bardziej ogólny do wspólnotowych rozporządzeń dotyczących procedur przetargowych i które powinny zostać odzwierciedlone przez odniesienia do załącznika IV w art. 74, 76, 77 i 78 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. W celu usprawnienia realizacji 9. EFR należy uwzględnić te zmiany oraz modyfikacje proponowane w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1995/2006 zmieniającym rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

(2)

(3)

(4)

(5)

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego

(5),

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową z dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1. (3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (4) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355. (5) Dz.U. C 12 z 17.1.2003, str. 19.

(6) Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1. (7) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (8) Dz.U. L 320 z 23.11.2002, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 31 z 200723.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

 • Dz. U. L82 - 27 z 200723.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 6 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.