Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 27

Strona 1 z 3
23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nionych substancji opatrzonych symbolem (*) w przypadku zastosowania większego ich stężenia do innych szczególnych celów.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(6)

Na podstawie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa SCCP stwierdził, że stosowanie kilku substancji konserwujących wymienionych w załączniku VI do innych szczególnych celów w większych stężeniach jest bezpieczne. Maksymalne bezpieczne stężenia tych substancji konserwujących w przypadku ich zastosowania do innych szczególnych celów powinny zostać włączone do załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Dla jasności, w przypadku odpowiednich pozycji w załączniku III należy zaznaczyć, że te same substancje są wymienione w załączniku VI do tej dyrektywy. Substancje, których SCCP nie uznał za bezpieczne w przypadku ich zastosowania w stężeniach większych, niż te określone w załączniku VI dla innych szczególnych celów, powinny podlegać ograniczeniom dotyczącym ich zastosowania jako środków konserwujących, określonym w tym załączniku. Symbol (*), którym opatrzono te substancje w załączniku VI powinien zatem zostać usunięty. Aby zapewnić spójność, wszystkie substancje wymienione w załączniku VI, które mogą również być dodawane do produktów kosmetycznych w innym szczególnym celu w stężeniach większych niż te określone we wspomnianym załączniku, powinny zostać opatrzone symbolem (*). Ponadto SCCP uznał za bezpieczne zwiększenie maksymalnego stężenia kwasu benzoesowego i soli sodowej w produktach spłukiwanych i produktach do pielęgnacji jamy ustnej oraz zwiększenie maksymalnego stężenia pirytionianu cynku w spłukiwanych produktach do pielęgnacji włosów do celów konserwacji. Należy zatem odpowiednio zmienić numery referencyjne 1 i 8 w załączniku VI do dyrektywy 76/768/EWG. Zdaniem SCCP metylodibromoglutaronitryl nie powinien znajdować się w żadnym produkcie kosmetycznym, ponieważ nie ustalono bezpiecznych poziomów jego zastosowania w produktach kosmetycznych niespłukiwanych ani w produktach spłukiwanych. Należy zatem skreślić substancję wymienioną pod numerem referencyjnym 36 w załączniku VI do dyrektywy 76/768/EWG.

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Konsumenckich, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do dyrektywy 76/768/EWG zawiera wykaz środków konserwujących dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych. Substancje wymienione w załączniku VI i opatrzone symbolem (*) mogą być stosowane w stężeniach innych niż ustanowione w tym załączniku do celów innych niż konserwacja, jeżeli ten szczególny cel jasno wynika z prezentacji produktu. Zastosowanie tych substancji może jednak podlegać ograniczeniom na mocy innych załączników do wspomnianej dyrektywy. Substancje wymienione w załączniku VI nieopatrzone symbolem (*) nie mogą być stosowane w stężeniach innych niż ustanowione w tym załączniku, a pozostałe ograniczenia w nim określone mają zastosowanie również w przypadku stosowania tych substancji do innych szczególnych celów. Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich, dalej zwany „SCCP”, wydał opinię, w której stwierdził, że ograniczenia dotyczące poziomu zużycia i ostrzeżenia zawarte w załączniku VI powinny obowiązywać również wówczas, gdy środki konserwujące opatrzone symbolem (*) są stosowane do innych szczególnych celów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 31 z 200723.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 6 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.