Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 4

Strona 4 z 10

24 rozporządzenia wykonawczego: b) wypadki przy pracy i choroby zawodowe: (i) dla celów zastosowania działu 4 tytułu IV, z wyjątkiem art. 64 rozporządzenia wykonawczego: (ii) do celów stosowania art. 64 rozporządzenia wykonawczego: c) bezrobocie: (i) dla celów zastosowania działu 6 tytułu VI, z wyjątkiem art. 83 rozporządzenia wykonawczego: właściwy fundusz dla bezrobotnych; Arbejdsskadestyrelsen (Krajowe Biuro Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych), København; Właściwy region;


władze lokalne gminy, w której przebywa beneficjent

władze lokalne gminy, w której przebywa beneficjent

L 82/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

(ii) do celów stosowania art. 83 rozporządzenia wykonawczego:

Krajowy Urząd Pracy znajdujący się w gminie, w której przebywa świadczeniobiorca”;

b) do sekcji „I. IRLANDIA” wprowadza się następujące zmiany:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia rzeczowe:

— Health Service Executive Dublin-Mid Leinster, Tullamore, Co. Offaly. — Health Service Executive Dublin-North East, Kells, Co. Meath. — Health Service Executive South, Cork. — Health Service Executive West, Galway.”;

c) w sekcji „J. WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

Punkt 3B otrzymuje brzmienie:

„B. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: a) dla lekarzy: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Lekarzy); Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Farmaceutów); Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Weterynarzy); Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (Krajowe Biuro Pomocy dla pracowników opieki społecznej); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej dla Inżynierów i Architektów); Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Geodetów); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Prawników); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekonomistów);

b) dla farmaceutów:

c) dla weterynarzy:

d) dla pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i pielęgniarek pediatrycznych:

e) dla inżynierów i architektów:

f)

dla geodetów:

g) dla prawników:

h) dla ekonomistów:

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/13

i)

dla księgowych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Krajowy Fundusz Opieki Społecznej i Pomocy dla Księgowych); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Specjalistów ds. Zatrudnienia); Cassa nazionale notariato (Krajowy Fundusz dla Notariuszy); Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzia (FASC) (Fundusz Opieki Społecznej dla Celników); Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; i naukowców Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale di previdenza dei periti industriali; agronomów, Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi; Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Krajowy Urząd Opieki Społecznej i Pomocy dla Psychologów); Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego dla Włoskich Dziennikarzy); Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Krajowy instytut zabezpieczenia społecznego, INPS-biura regionalne).”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 31 z 200723.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

 • Dz. U. L82 - 27 z 200723.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.