Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 5

Strona 5 z 10

j)

dla specjalistów ds. zatrudnienia:

k) dla notariuszy:

l)

dla urzędników celnych:

m) dla biologów:

n) dla techników rolnictwa w dziedzinie rolnictwa: o) dla przedstawicieli handlowych:

p) dla techników przemysłu: q) dla aktuariuszy, chemików, leśników oraz geologów:

r) dla psychologów:

s) dla dziennikarzy:

t)

dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w rolnictwie, rzemiośle i handlu:

d) w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:


(i) punkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te, o których mowa w lit. c), d) i e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Łodzi – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze i Malcie; 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Nowym Sączu – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami ostatnio spełnionymi w: Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji lub w Słowenii;

L 82/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Opolu – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Niemczech; 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – oddział w Szczecinie – dla osób, które spełniły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii; 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które spełniły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami ostatnio spełnionymi w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie.”;

(ii) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

a) świadczenia rzeczowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki – region, w którym osoba zainteresowana posiada stałe zameldowanie lub gdzie przebywa;

b) świadczenia pieniężne:

(i) w przypadku choroby:

— oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla miejsca zameldowania lub pobytu, — oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwe dla miejsca zameldowania lub pobytu;

(ii) inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

— dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

— dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

— dla żołnierzy zawodowych w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres służby był okresem wspomnianej służby oraz w przypadku zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest właściwą instytucją wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret trzecie,

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/15

— dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d), w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres służby był okresem wspomnianej służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d) oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 31 z 200723.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

 • Dz. U. L82 - 27 z 200723.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.