Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6

Strona 1 z 10
L 82/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 122, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Systemy, które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych, zgodnie z art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostały wymienione w załączniku 9 tego rozporządzenia.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących wydała jednomyślną opinię,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe władze zażądały wprowadzenia zmian w załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 574/72. Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie lub ich właściwe władze wyznaczające władze odpowiedzialne za zapewnienie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego jest wdrażane zgodnie z prawem wspólnotowym.

Artykuł 1 Załączniki 1–5 oraz załączniki 7, 9 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/7

ZAŁĄCZNIK 1. W załączniku 1 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się następujące zmiany:

a) sekcja „C. DANIA” otrzymuje brzmienie:

„C. DANIA:

1. Socialministeren (Minister Spraw Społecznych), København. 2. Beskæftigelseministeriet nienia), København. (Ministerstwo Zatrud-

3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia), København. 4. Finansministeren (Minister Finansów), København. 5. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (Minister ds. Rodziny i Praw Konsumenta), København.”;

b) sekcja „S. POLSKA” otrzymuje brzmienie:

„S. POLSKA:

1. Minister Pracy i Polityki Społecznej (Minister of Labour and Social Policy), Warszawa. 2. Minister Zdrowia (Minister of Health), Warszawa.”;

c) sekcja „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” otrzymuje brzmienie:

„Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO:

1. Sekretarz Stanu do spraw Zatrudnienia oraz Emerytur i Rent, Londyn. 1a. Sekretarz Stanu do spraw Zdrowia, Londyn. 1b. Komisarze Urzędu Podatkowego lub ich przedstawiciele, Londyn. 2. Sekretarz Stanu dla Szkocji, Edynburg. 3. Sekretarz Stanu dla Walii, Cardiff. 4. Departament Rozwoju Społecznego, Belfast; Departament Zdrowia, Usług Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Belfast. 5. Główny Sekretarz, Sprawy Społeczne, Gibraltar. 6. Dyrektor Gibraltarskiego Urzędu ds. Zdrowia”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 31 z 200723.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

 • Dz. U. L82 - 27 z 200723.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.