Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 1

24.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając opinię Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Mając na względzie przyzwyczajenia konsumentów w Estonii i trudności w dostosowaniu się do przepisów wspólnotowych oraz fakt, że podobne odstępstwa w wielu państwach członkowskich wygasną z dniem 30 kwietnia 2009 r., okres obowiązywania odstępstwa umożliwiającego dostarczanie i sprzedawanie wyprodukowanego w Estonii mleka spożywczego o zawartości tłuszczu 2,5 % powinien zostać przedłużony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka rozporządzenie Komisji (WE) spożywczego (1), nr 749/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii (2) przewiduje, że wyprodukowane w Estonii mleko spożywcze o zawartości tłuszczu 2,5 % może być dostarczane i sprzedawane w Estonii. Odstępstwo to wygasa z dniem 30 kwietnia 2007 r. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2597/97, wyprodukowane w Estonii mleko spożywcze o zawartości tłuszczu 2,5 % może być dostarczane lub sprzedawane w Estonii zgodnie z art. 2 ust. 1 tego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r. W imieniu Rady

Horst SEEHOFER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1602/1999 (Dz.U. L 189 z 22.7.1999, str. 43). (2) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 4 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.